Hoạt động nghiên cứu triển khai, phát triển khoa học công nghệ năm 2023

Facebook   Zalo

Thực hiện Kế hoạch hoạt động nghiên cứu triển khai, phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã thông báo định hướng đề xuất đặt hàng, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2023, Trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Lĩnh vực Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ; Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn; Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp; Lĩnh vực Khoa học y dược. 

Hoạt động nghiên cứu triển khai, phát triển khoa học công nghệ năm 2023

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh họp tuyển chọn dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Trên cơ sở Phiếu đề xuất đặt hàng, đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen năm 2023 của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp và tuyển chọn Danh mục thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
Theo đó, năm 2023 UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt 04 đợt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023 với tổng số 30 nhiệm vụ (Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 phê duyệt Danh mục thực hiện đợt 01/2023 gồm 02 nhiệm vụ; Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 phê duyệt Danh mục thực hiện đợt 02/2023 gồm 26 nhiệm vụ; Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 phê duyệt Danh mục thực hiện đợt 3/2023 gồm 01 nhiệm vụ ; Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đợt 4 gồm 01 nhiệm vụ) và 01 đợt danh mục nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023 với 06 nhiệm vụ (Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 05/6/2023).
Sau khi có Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ năm 2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở KH&CN đã tiến hành thông báo tuyển chọn, tiếp nhận hồ sơ và mở hồ sơ đăng ký theo quy định. Tiến hành tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh, xem xét đánh giá, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2023.  Thực hiện Thông báo công khai trên Website theo quy định. 100% các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và nhiệm vụ quỹ gen cấp tỉnh được Hội đồng tuyển chọn thông qua. Trong đó, các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có: 03 nhiệm vụ thuộc Chương trình năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;  01 nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 16 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp; 05 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ; 02 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y dược; 01 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Các nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh: 01 Dự án sản xuất thử nghiệm (phục vụ khai thác và phát triển nguồn gen đã được bảo tồn); 05 Đề tài (phục vụ điều tra, thu thập, bảo tồn, tư liệu hóa, đánh giá di truyền đối với nguồn gen mới thu thập).
Đến thời điểm hiện tại, Sở Khoa học và công nghệ đã phối hợp với các đơn vị triển khai hoàn thiện hồ sơ thuyết minh và thẩm định kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện 31/36 nhiệm vụ. Còn 5 nhiệm vụ đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định kinh phí và triển khai các bước tiếp theo.
Song song với hoạt động triển khai các nhiệm vụ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023, Công tác quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp được duy trì thực hiện tốt. Kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông, lâm nghiệp; đổi mới công nghệ; chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân; cung cấp các cơ sở, luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, xây dựng chương trình, đề án lớn của tỉnh, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023./.
 

Phạm Đông - Văn phòng Sở

Facebook Zalo