STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
2318 05/2022/QH15 8/3/2022 12:00:00 AM Ngày 15/6/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 với nhiều nội dung đáng chú ý
2317 04/2022/QH15 6/30/2022 12:00:00 AM Ngày 14/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát cơ động 2022 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) có 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của CSCĐ; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với CSCĐ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật CSCĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.
2319 08/2022/QH15 6/16/2022 12:00:00 AM Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 08/2022/QH15
2320 07/2022/QH15 6/16/2022 12:00:00 AM Ngày 16/6/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2022, trong khi quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2024.
2321 06/2022/QH15 6/15/2022 12:00:00 AM Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng 2022 ngày 15/6/2022 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
2316 13/2022/NĐ-CP 1/21/2022 12:00:00 AM Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
2313 209/NQ-HĐND 12/10/2021 12:00:00 AM Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc linh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2314 21/2021/NQ-HĐND 12/10/2021 12:00:00 AM Quy định mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2310 22/2021/NQ-HĐND 12/10/2021 12:00:00 AM Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2309 35/2021/QĐ-TTg 11/24/2021 12:00:00 AM Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
2311 37/2021/QĐ-UBND 8/19/2021 12:00:00 AM Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên
1306 60/2021/NĐ-CP 7/20/2021 12:00:00 AM Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
1305 04/2021/TT-BTP 6/21/2021 12:00:00 AM Hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
2307 1760/QĐ-UBND 6/1/2021 12:00:00 AM Quyết định về việc Phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025
2308 65/KH-UBND 3/31/2021 12:00:00 AM Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
304 01/2021/TT-BKHCN 3/1/2021 12:00:00 AM Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
291 02/2021/QĐ-UBND 1/15/2021 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
2312 02/2021/QĐ-UBND 1/15/2021 12:00:00 AM Ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
1307 07/2020/TT-BKHCN 12/11/2020 12:00:00 AM hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
2315 07/2020/TT-BKHCN 12/11/2020 12:00:00 AM Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
293 142/2020/NĐ-CP 12/9/2020 12:00:00 AM Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
305 67/2020/QH14 11/13/2020 12:00:00 AM Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
301 04/2020/TT-BKHCN 9/28/2020 12:00:00 AM Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao
298 02/2020/TT-BKHCN 8/10/2020 12:00:00 AM Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
281 65/2020/QH14 6/19/2020 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
282 64/2020/QH14 6/18/2020 12:00:00 AM Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
283 63/2020/QH14 6/18/2020 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
286 59/2020/QH14 6/17/2020 12:00:00 AM Luật Doanh nghiệp
287 61/2020/QH14 6/17/2020 12:00:00 AM Luật Đầu tư
289 60/2020/QH14 6/17/2020 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
290 62/2020/QH14 6/17/2020 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
285 57/2020/QH14 6/16/2020 12:00:00 AM Luật Thanh niên
288 58/2020/QH14 6/16/2020 12:00:00 AM Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án
284 56/2020/QH14 6/10/2020 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
296 27/2020/NĐ-CP 3/1/2020 12:00:00 AM Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
279 27/2019/TT-BKHCN 12/26/2019 12:00:00 AM Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia
280 26/2019/BKHCN 12/25/2019 12:00:00 AM Thông tư quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
268 09/2019/NQ-HĐND 12/11/2019 12:00:00 AM Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên
266 16/2019/TT-BKHCN 12/10/2019 12:00:00 AM Thông tư 16/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"
267 17/2019/TT-BKHCN 12/10/2019 12:00:00 AM Thông tư 17/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
302 18/2019/TT-BKHCN 12/10/2019 12:00:00 AM Thông tư Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
303 19/2019/TT-BKHCN 12/10/2019 12:00:00 AM Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
271 52/2019/QH14 11/25/2019 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, số 52/2019/QH14
272 48/2019/QH14 11/22/2019 12:00:00 AM Luật Dân quân tự vệ, số 48/2019/QH14
265 12/2019/TT-BKHCN 11/15/2019 12:00:00 AM Thông tư 12/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm
264 10/2019/TT-BKHCN 10/29/2019 12:00:00 AM Thông tư 10/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
263 09/2019/TT-BKHCN 9/30/2019 12:00:00 AM Thông tư 09/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em"
262 08/2019/TT-BKHCN 9/25/2019 12:00:00 AM Thông tư 08/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED"
261 07/2019/TT-BKHCN 7/26/2019 12:00:00 AM Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
275 298/CP-V.I 7/22/2019 12:00:00 AM Công văn 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
274 59/2019/NĐ-CP 7/1/2019 12:00:00 AM Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
254 36/2018/QH14 7/1/2019 12:00:00 AM Luật phòng, chống tham nhũng
259 05/2019/TT-BKHCN 6/26/2019 12:00:00 AM Thông tư 05/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
260 03/2019/TT-BKHCN 6/26/2019 12:00:00 AM Thông tư 03/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
300 04/2019/TT-BKHCN 6/26/2019 12:00:00 AM Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
269 44/2019/QH14 6/14/2019 12:00:00 AM Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14
270 41/2019/QH14 6/14/2019 12:00:00 AM Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 41/2019/QH14
297 51/2019/NĐ-CP 6/13/2019 12:00:00 AM Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
299 02/2019/TT-BKHCN 6/3/2019 12:00:00 AM Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
276 03/2019/TT-BNV 5/14/2019 12:00:00 AM Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
278 Nghị định 60/2019/NĐ-CP 5/7/2019 12:00:00 AM Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
258 60/2019/NĐ-CP 5/7/2019 12:00:00 AM Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ ngày 05/7/2019, có hiệu lực từ ngày 16/9/2019.
256 10/CT-TTg 4/22/2019 12:00:00 AM Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
234 13/2019/NĐ-CP 2/1/2019 12:00:00 AM Nghị định về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
251 01/2019/TT-BNV 1/24/2019 12:00:00 AM Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan,tổ chức
252 02/2019/TT-BNV 1/24/2019 12:00:00 AM Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
235 101/QĐ-BKHCN 1/21/2019 12:00:00 AM Quyết định V/v công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương
247 100/2019/QĐ-TTg 1/19/2019 12:00:00 AM Quyết định Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
257 13/2019/NĐ-CP 1/2/2019 12:00:00 AM Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
277 Nghị định 13/2019/NĐ-CP 1/2/2019 12:00:00 AM Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
243 18/2018/TT-BKHCN 12/18/2018 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, sản phẩm, hàng hóa
242 16/2018/TT-BKHCN 11/29/2018 12:00:00 AM Thông tư Quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
241 15/2018/TT-BKHCN 11/15/2018 12:00:00 AM Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ
273 29/2018/QH14 11/15/2018 12:00:00 AM Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước của Quốc hội, số 29/2018/QH14
253 12/2018/TT-BNV 10/9/2018 12:00:00 AM Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
233 2645/QĐ-UBND 10/9/2018 12:00:00 AM Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Công Thương; Giao thông vận tải; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tư pháp; Dân tộc; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Thái Nguyên.
250 12/2018/TT-BKHCN 8/31/2018 12:00:00 AM Thông tư Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Qũy Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia
255 113/2018/NĐ-CP 8/31/2018 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
249 996/QĐ-TTg 8/10/2018 12:00:00 AM Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, đính hướng đến năm 2030
246 78/2018/NĐ-CP 5/16/2018 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
245 74/2018/NĐ-CP 5/15/2018 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
236 02/2018/TT-BKHCN 5/15/2018 12:00:00 AM Thông tư Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
237 03/2018/TT-BKHCN 5/15/2018 12:00:00 AM Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
238 04/2018/TT-BKHCN 5/15/2018 12:00:00 AM Thông tư Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điêu tra thống kê quốc gia
239 06/2018/TT-BKHCN 5/15/2018 12:00:00 AM Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong"
240 13/2018/TT-BKHCN 5/9/2018 12:00:00 AM Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế
248 119/2017/NĐ-CP 11/1/2017 12:00:00 AM Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
230 21/CT-TU 7/25/2017 12:00:00 AM Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
232 119/KH-UBND 7/17/2017 12:00:00 AM Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
229 113 / KH-UBND 6/30/2017 12:00:00 AM Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025
228 83 / KH-UBND 5/11/2017 12:00:00 AM Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
244 43/2017/NĐ-CP 4/14/2017 12:00:00 AM Nghị định Về nhãn hàng hóa
231 42/QĐ-BKHCN 1/11/2017 12:00:00 AM Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016
115 287/2016/TT-BTC 11/15/2016 12:00:00 AM Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
215 263/2016/TT-BTC 11/14/2016 12:00:00 AM Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
220 263/2016/TT-BTC 11/14/2016 12:00:00 AM Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
154 263/2016/TT-BTC 11/14/2016 12:00:00 AM Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
44 Số 13/2016/TT-BKHCN 6/30/2016 12:00:00 AM Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số 13/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
156 1062/QĐ-TTg 6/14/2016 12:00:00 AM Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ gia đoạn 2016 - 2020
59 10/2016/TT-BKHCN 6/13/2016 12:00:00 AM Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân
155 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 6/8/2016 12:00:00 AM Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
214 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 6/8/2016 12:00:00 AM Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
166 844/QĐ-TTg 5/18/2016 12:00:00 AM Quyết định Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
42 Quyết định Số: 844/QĐ-TTg 5/18/2016 12:00:00 AM Quyết định về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
43 14/2016/QĐ-UBND 5/11/2016 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
57 06/2016/TT-BKHCN 4/22/2016 12:00:00 AM Thông tư Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
108 06/2016/TT-BKHCN 4/22/2016 12:00:00 AM Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
152 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 4/5/2016 12:00:00 AM Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phậm quyền sở hữu công nghiệp
92 04 /2016/TT-BKHCN 4/4/2016 12:00:00 AM Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
55 04 /2016/TT-BKHCN 4/4/2016 12:00:00 AM Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
49 02/2016/TT-BKHCN 3/25/2016 12:00:00 AM Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế”
73 02/2016/TT-BKHCN 3/25/2016 12:00:00 AM Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế”
40 11/2016/QĐ-UBND 3/11/2016 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
41 10/2016/QĐ-UBND 3/11/2016 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
176 10/2016/QĐ-UBND 3/11/2016 12:00:00 AM Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
177 11/2016/QĐ-UBND 3/11/2016 12:00:00 AM Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
38 02/QĐ-KHCN 1/7/2016 12:00:00 AM Quyết định V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tham mưa tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
46 28/2015/TT-BKHCN 12/30/2015 12:00:00 AM Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế”
37 3674/QĐ-UBND 12/25/2015 12:00:00 AM Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2016
36 3476/QĐ-UBND 12/8/2015 12:00:00 AM Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên
39 3459/QĐ-UBND 12/8/2015 12:00:00 AM Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên
34 37/2015/QĐ-UBND 11/25/2015 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán và hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên
35 36/2015/QĐ-UBND 11/25/2015 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy định và Hướng dẫn một số nội dung về thi đua khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên
33 33/2015/QĐ-UBND 10/30/2015 12:00:00 AM Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
170 1747/QĐ-TTg 10/13/2015 12:00:00 AM Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số 2016 - 2025
227 2130/QĐ-UBND 8/24/2015 12:00:00 AM QĐ Thành lập Qũy Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên
62 13/2015/TT-BKHCN 7/21/2015 12:00:00 AM Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
48 12/2015/TT-BKHCN 7/20/2015 12:00:00 AM Thông tư Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân
32 1737/QĐ-UBND 7/15/2015 12:00:00 AM Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
61 17/CT-TTg 7/10/2015 12:00:00 AM Chỉ thị Về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ
147 11/2015/TT-BKHCN 6/26/2015 12:00:00 AM Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
45 19/2015/QĐ-TTg 6/15/2015 12:00:00 AM Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
162 120/2014/NĐ-CP 12/17/2014 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
116 2241/QĐ-TTg 12/11/2014 12:00:00 AM Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020
58 34 /2014/TT-BKHCN 11/27/2014 12:00:00 AM Thông tư Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
151 9694/TB-SHTT 11/19/2014 12:00:00 AM Thông báo Về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nixo phiên bản 10 với những sửa đổi năm 2013-2014
51 4050/CT-BKHCN 11/4/2014 12:00:00 AM Chỉ Thị Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh nguồn phóng xạ
160 93/2014/NĐ-CP 10/17/2014 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
53 25/2014/TT-BKHCN 10/8/2014 12:00:00 AM Thông tư Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
47 22/2014/TT-BKHCN 8/25/2014 12:00:00 AM Thông tư Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
101 45/2014/QĐ-TTg 8/15/2014 12:00:00 AM Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghê nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ
167 1069/QĐ-TTg 7/4/2014 12:00:00 AM Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
65 32/2014/TT-BTNMT 6/10/2014 12:00:00 AM Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ
90 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 6/9/2014 12:00:00 AM Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
153 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 6/9/2014 12:00:00 AM Thông tư liên tịch Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
52 08/2014/TT-BKHCN 5/26/2014 12:00:00 AM Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân
172 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 4/23/2014 12:00:00 AM Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
31 04/2014/TT-BKHCN 4/8/2014 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.
30 644/QĐ-BKHCN 4/7/2014 12:00:00 AM Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu"
27 588/QĐ-BKHCN 3/31/2014 12:00:00 AM Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ
28 02/2014/TT-BKHCN 3/31/2014 12:00:00 AM Thông tư về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
29 03/2014/TT-BKHCN 3/31/2014 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
26 352/QĐ-BKHCN 3/6/2014 12:00:00 AM Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
25 01/2014/TT-BKHCN 2/18/2014 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ
83 213/2013/NĐ-CP 12/20/2013 12:00:00 AM Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
169 2075/QĐ-TTg 11/8/2013 12:00:00 AM Quyết định Phê duyệt chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
60 24/2013/TT-BCT 10/21/2013 12:00:00 AM Thông tư Quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân
146 131/2013/NĐ-CP 10/16/2013 12:00:00 AM Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giải, quyền liên quan
75 124/2013/NĐ-CP 10/14/2013 12:00:00 AM Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
106 107/2013/NĐ-CP 9/20/2013 12:00:00 AM Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
292 107/2013/NĐ-CP 9/20/2013 12:00:00 AM Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
56 21/2013/TT-BKHCN 9/12/2013 12:00:00 AM Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân
99 20 /2013/TT-BKHCN 9/6/2013 12:00:00 AM Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trình và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân
145 99/2013/NĐ-CP 8/29/2013 12:00:00 AM Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
136 18/2013/TT-BKHCN 8/1/2013 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
113 16/2013/TT-BKHCN 7/30/2013 12:00:00 AM Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia"
120 17/2013/TT-BKHCN 7/30/2013 12:00:00 AM Hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân
163 64/2013/NĐ-CP 6/27/2013 12:00:00 AM Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
24 Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 6/18/2013 12:00:00 AM Luật khoa học và công nghệ
66 706/QĐ-TTg 5/8/2013 12:00:00 AM Quyết định Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đông phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia
67 370/QĐ-TTg 2/28/2013 12:00:00 AM Quyết định Phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020
71 30/2012/TT-BKHCN 12/28/2012 12:00:00 AM Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân
81 29/2012/TT-BKHCN 12/19/2012 12:00:00 AM Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn sơ bộ trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm nhà máy điện hạt nhân
226 15/2012/TT-BVHTTDL 12/13/2012 12:00:00 AM Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch V/v Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan
97 25/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 12:00:00 AM Quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân
104 23/2012/TT-BKHCN 11/23/2012 12:00:00 AM Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ
191 23/2012/TT-BKHCN 11/23/2012 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ
225 94/2012/NĐ-CP 11/12/2012 12:00:00 AM Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính Phủ về sản xuất và kinh doanh rượu
84 19/2012/TT-BKHCN 11/8/2012 12:00:00 AM Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
171 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 9/10/2012 12:00:00 AM Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/nđ-cp ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP 9/5/2012 12:00:00 AM Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính Phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định sô 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
14 154/QĐ-KHCN 7/2/2012 12:00:00 AM Quyết định 154/QĐ-KHCN ngày 2/7/2012 của Sở KH&CN Thái Nguyên Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tại Sở Khoa học và Công nghệ
15 155 /QĐ-KHCN 7/2/2012 12:00:00 AM Quyết định số 155 /QĐ-KHCN ngày 2/7/2012 của Sở KH&CN Thái nguyên Về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, giải pháp công tác khi xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
12 1241/QĐ-UBND 6/18/2012 12:00:00 AM Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v kiện toàn Hội đồng chính sách KH&CN tỉnh Thái Nguyên
85 717/QĐ-TTg 6/14/2012 12:00:00 AM Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ
121 684/QĐ-TTg 6/7/2012 12:00:00 AM Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
165 592/QĐ-TTg 5/22/2012 12:00:00 AM Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
131 04/2012/TT- BKHCN 2/13/2012 12:00:00 AM Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011
134 04/2012/TT-BKHCN 2/13/2012 12:00:00 AM Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012
69 38/2011/TT-BKHCN 12/30/2011 12:00:00 AM Thông tư Quy định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân
192 38/2011/TT-BKHCN 12/30/2011 12:00:00 AM Thông tư Quy định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân
193 38/2011/TT-BKHCN 12/30/2011 12:00:00 AM Thông tư Quy định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân
194 38/2011/TT-BKHCN 12/30/2011 12:00:00 AM Thông tư Quy định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân
195 40/2011/TTLT-BLĐTBXHBYT 12/28/2011 12:00:00 AM Thông tư liên tịch Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi
74 47/2011/TT-BTNMT 12/28/2011 12:00:00 AM Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
76 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT 12/28/2011 12:00:00 AM Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi
213 103/2011/NĐ-CP  11/15/2011 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
159 103/2011/NĐ-CP 11/15/2011 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
105 1958/QĐ-TTg 11/4/2011 12:00:00 AM Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020
112 28/2011/TT-BKHCN 10/28/2011 12:00:00 AM Quy định về yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân
168 1342/QĐ-TTg 8/5/2011 12:00:00 AM Quyết định Về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
135 18/2011/TT-BKHCN 7/22/2011 12:00:00 AM Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009
133 18/2011/TT-BKHCN 7/22/2011 12:00:00 AM Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012
128 18/2011/TT-BKHCN 7/22/2011 12:00:00 AM Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011
13 1474/QĐ-UBND 7/11/2011 12:00:00 AM Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án năm 2013
111 899/QĐ-TTg 6/10/2011 12:00:00 AM Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020
202 899/QĐ-TTg 6/10/2011 12:00:00 AM Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020
190 845/CT-TTg 6/2/2011 12:00:00 AM Chỉ thị về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp
157 845/CT-TTg 6/2/2011 12:00:00 AM Chỉ thị số 845/CT-TTg ngày 2/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp
11 22/2011/QĐ-UBND 5/26/2011 12:00:00 AM Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy chế Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
86 17/2011/TT-BYT 5/17/2011 12:00:00 AM Ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm
82 450/QĐ-TTg 3/25/2011 12:00:00 AM Phê duyệt Đề án "Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử"
88 02/2011/TT-BKHCN 3/16/2011 12:00:00 AM Hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn
4 Nghị đinh số 34/2011/NĐ-CP 3/16/2011 12:00:00 AM Nghị đinh số 34/2011/NDD-CP, ngày 17 tháng 5 năm 2011 Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
110 127/QĐ-TTg 1/20/2011 12:00:00 AM Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020
107 93/QĐ-TTg 1/17/2011 12:00:00 AM Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
144 122/2010/NĐ-CP 12/31/2010 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
143 119/2010/NĐ-CP 12/30/2010 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
197 27/2010/TT-BKHCN 12/30/2010 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
198 23/2010/TT-BKHCN 12/29/2010 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
199 24/2010/TT-BKHCN 12/29/2010 12:00:00 AM Thông tư Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ”
196 26/2010/TT-BKHCN 12/29/2010 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
109 24/2010/TT-BKHCN 12/29/2010 12:00:00 AM Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ”
89 26/2010/TT-BKHCN 12/29/2010 12:00:00 AM Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
80 23/2010/TT-BKHCN 12/29/2010 12:00:00 AM Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
17 Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 12/29/2010 12:00:00 AM Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
18 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6: 2010/BKHCN 12/29/2010 12:00:00 AM Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6: 2010/BKHCN Về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010.
19 Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 12/29/2010 12:00:00 AM Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn một số điều của Nghị Quyết số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự năng lượng nguyên tử
87 2376/QĐ-TTg 12/28/2010 12:00:00 AM Về việc phê duyệt định hướng Quy hoạch địa điểm lưu trữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
98 19/2010/TT-BKHCN 12/28/2010 12:00:00 AM Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân
20 Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 20/12/2010 12/20/2010 12:00:00 AM Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 20/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
137 97/2010/NĐ-CP 9/21/2010 12:00:00 AM Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
100 15/2010/TT-BKHCN 9/14/2010 12:00:00 AM Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép”
91 1636/QĐ-TTg 8/31/2010 12:00:00 AM Về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020"
118 1558/QĐ-TTg 8/18/2010 12:00:00 AM Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử"
119 1558/QĐ-TTg 8/18/2010 12:00:00 AM Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử"
2 133/2010/TT-BTC 8/9/2010 12:00:00 AM Thông tư 133/2010/TT-BTC ngày 09/09/2010 của Bộ Tài chính "Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi"
127 13/2010/TT-BKHCN 7/30/2010 12:00:00 AM Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011
78 08/2010/TT-BKHCN 7/22/2010 12:00:00 AM Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
123 957/QĐ-TTg 6/24/2010 12:00:00 AM Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020
124 957/QĐ-TTg 6/24/2010 12:00:00 AM Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020
70 70/2010/NĐ-CP 6/22/2010 12:00:00 AM Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân
203 906/QĐ-TTg 6/17/2010 12:00:00 AM Quyết định Phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030
204 45/2010/QĐ-TTg 6/14/2010 12:00:00 AM Quyết định Ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân
79 45/2010/QĐ-TTg 6/14/2010 12:00:00 AM Ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân
96 775 /QĐ-TTg 6/2/2010 12:00:00 AM Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020
205 775/QĐ-TTg 6/2/2010 12:00:00 AM Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020
122 76/2010/TT-BTC 5/17/2010 12:00:00 AM Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
95 580/QĐ-TTg 5/4/2010 12:00:00 AM Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
77 446/QĐ-TTg 4/7/2010 12:00:00 AM Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia
206 446/QĐ-TTg 4/7/2010 12:00:00 AM Quyết định Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia
148 487/QĐ-SHTT 3/31/2010 12:00:00 AM Quy chế Thẩm định đơn đăng ký sáng chế
221 3/31/2010 12:00:00 AM Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế
68 07/2010/NĐ-CP 1/25/2010 12:00:00 AM Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
16 Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 12/11/2009 12:00:00 AM Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
222 12/8/2009 12:00:00 AM Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
223 12/8/2009 12:00:00 AM Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu
149 2381/QĐ-SHTT 12/8/2009 12:00:00 AM Quy chế Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
150 2353/QĐ-SHTT 12/3/2009 12:00:00 AM Quy chế Về việc ban hành Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
224 12/3/2009 12:00:00 AM Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN
208 41/2009/QH12 11/25/2009 12:00:00 AM Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
209 41/2009/QH12 11/25/2009 12:00:00 AM Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
102 41/2009/QH12 11/25/2009 12:00:00 AM Về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
174 200/2009/TT-BTC 10/15/2009 12:00:00 AM Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ
50 13/2009/TT-BKHCN 7/6/2009 12:00:00 AM Hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư
185 36/2009/QH12 6/19/2009 12:00:00 AM Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
180 37/2009/QH12 6/19/2009 12:00:00 AM Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5
132 04/2009/TT-BKHCN 3/27/2009 12:00:00 AM Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012
130 04/2009/TT-BKHCN 3/27/2009 12:00:00 AM Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
294 18/2008/QH12 1/1/2009 12:00:00 AM Luật này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó.
295 132/2008/NĐ-CP 12/31/2008 12:00:00 AM Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
161 133/2008/NĐ-CP 12/31/2008 12:00:00 AM Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
183 21/2008/QH12 11/13/2008 12:00:00 AM Luật Công nghệ cao
103 1201/QĐ-TTg 9/3/2008 12:00:00 AM Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận
173 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 6/18/2008 12:00:00 AM Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
188 12/2008/QH12 6/3/2008 12:00:00 AM Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản
114 18/2008/QH12 6/3/2008 12:00:00 AM Năng lượng nguyên tử
94 03/2008/QĐ-BTNMT 4/18/2008 12:00:00 AM Về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ
201 03/2008/QĐ-BTNMT 4/18/2008 12:00:00 AM Quyết định về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ
216 01/2008/TT- BKHCN 2/25/2008 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu cụng nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
129 01/2008/TT-BKHCN 2/25/2008 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
54 31/2007/TT - BKHCN 12/31/2007 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân
210 31/2007/TT-BKHCN 12/31/2007 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân
211 32/2007/QĐ-BKHCN 12/31/2007 12:00:00 AM Quyết định Ban hành Quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế
9 05/2007/QH12 11/21/2007 12:00:00 AM Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
10 05/2007/QH12 11/21/2007 12:00:00 AM Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
5 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN 9/27/2007 12:00:00 AM Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ KH&CN Về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ”
117 146/2007/QĐ-TTg 9/4/2007 12:00:00 AM Ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát
6 127/2007/NĐ-CP 8/1/2007 12:00:00 AM Nghị định Số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
164 80/2007/NĐ-CP 5/19/2007 12:00:00 AM Nghị định Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
126 01/2007/TT-BKHCN 2/14/2007 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
158 80/2006/QH11 11/29/2006 12:00:00 AM Luật Chuyển giao công nghệ
182 80/2006/QH11 11/29/2006 12:00:00 AM Luật Chuyển giao công nghệ
1 Số 05/2006/TT-BKHCN 11/1/2006 12:00:00 AM Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ
139 103/2006/NĐ-CP 9/22/2006 12:00:00 AM Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
140 104/2006/NĐ-CP 9/22/2006 12:00:00 AM Nghị định Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
141 105/2006/NĐ-CP 9/22/2006 12:00:00 AM Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
142 106/2006/NĐ-CP 9/22/2006 12:00:00 AM Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
138 100/2006/NĐ-CP 9/21/2006 12:00:00 AM Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
22 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 Về Nhãn hiệu hàng hoá 8/30/2006 12:00:00 AM Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ Về Nhãn hiệu hàng hoá
64 87/2006/NĐ-CP 8/28/2006 12:00:00 AM Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ
207 87/2006/NĐ-CP 8/28/2006 12:00:00 AM Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ
212 38/2006/QĐ-BTC 7/24/2006 12:00:00 AM Quyết định Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ
63 38/2006/QĐ-BTC 7/24/2006 12:00:00 AM Quyết định Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ
7 68/2006/QH11 6/29/2006 12:00:00 AM Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006
125 01/2006/QĐ-TTg 1/3/2006 12:00:00 AM Về việc phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020"
184 50/2005/QH11 11/29/2005 12:00:00 AM Luật Sở hữu trí tuệ
8 10/2005/TT-BKHCN 8/23/2005 12:00:00 AM Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Bộ KH&CN Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
178 33/2005/QH11 6/14/2005 12:00:00 AM Bộ luật dân sự Quyền Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ
186 36/2005/QH11 6/14/2005 12:00:00 AM Luật Thương mại
175 33/2005/QH11 6/14/2005 12:00:00 AM Luật Bộ Luật Dân sự (phần sở hữu trí tuệ)
187 30/2004/QH11 12/3/2004 12:00:00 AM Luật Xuất bản
181 27/2004/QH11 12/3/2004 12:00:00 AM Luật Cạnh tranh
72 14 / 2003/TT-BKHCN 7/11/2003 12:00:00 AM Về hướng dẫn vận chuyển an toàn chất phóng xạ
21 Luật Khoa học và Công nghệ 6/9/2000 12:00:00 AM Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000
93 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT 12/28/1999 12:00:00 AM Thông tư liên tịch Của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Y tế số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT BYT ngày 28 tháng 12 năm 1999
200 2237/1999/TTLT-BKHCNMTBYT 12/28/1999 12:00:00 AM Thông tư liên tịch của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Y tế số 2237/1999/TTLT-BKHCNMT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 1999 hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế
179 15/1999/QH10 12/21/1999 12:00:00 AM Bộ luật hình sự Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
23 Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 16/1999/PL-UBTVQH 10/5/1999 12:00:00 AM Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 16/1999/PL-UBTVQH10 ngày 06 tháng 10 năm 1999 về đo lường
217 10/27/1994 12:00:00 AM Hiệp ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế
218 10/27/1994 12:00:00 AM Hiệp ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế
189 4/15/1994 12:00:00 AM Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ
219 6/27/1989 12:00:00 AM Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa