STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
2310 22/2021/NQ-HĐND 12/10/2021 12:00:00 AM Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2313 209/NQ-HĐND 12/10/2021 12:00:00 AM Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc linh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2314 21/2021/NQ-HĐND 12/10/2021 12:00:00 AM Quy định mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2311 37/2021/QĐ-UBND 8/19/2021 12:00:00 AM Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên
2307 1760/QĐ-UBND 6/1/2021 12:00:00 AM Quyết định về việc Phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025
2308 65/KH-UBND 3/31/2021 12:00:00 AM Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
2312 02/2021/QĐ-UBND 1/15/2021 12:00:00 AM Ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
291 02/2021/QĐ-UBND 1/15/2021 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
268 09/2019/NQ-HĐND 12/11/2019 12:00:00 AM Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên
233 2645/QĐ-UBND 10/9/2018 12:00:00 AM Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Công Thương; Giao thông vận tải; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tư pháp; Dân tộc; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Thái Nguyên.
230 21/CT-TU 7/25/2017 12:00:00 AM Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
232 119/KH-UBND 7/17/2017 12:00:00 AM Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
229 113 / KH-UBND 6/30/2017 12:00:00 AM Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025
228 83 / KH-UBND 5/11/2017 12:00:00 AM Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
43 14/2016/QĐ-UBND 5/11/2016 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
40 11/2016/QĐ-UBND 3/11/2016 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
41 10/2016/QĐ-UBND 3/11/2016 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
38 02/QĐ-KHCN 1/7/2016 12:00:00 AM Quyết định V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tham mưa tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
37 3674/QĐ-UBND 12/25/2015 12:00:00 AM Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2016
39 3459/QĐ-UBND 12/8/2015 12:00:00 AM Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên
36 3476/QĐ-UBND 12/8/2015 12:00:00 AM Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên
34 37/2015/QĐ-UBND 11/25/2015 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán và hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên
35 36/2015/QĐ-UBND 11/25/2015 12:00:00 AM Quyết định ban hành Quy định và Hướng dẫn một số nội dung về thi đua khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên
33 33/2015/QĐ-UBND 10/30/2015 12:00:00 AM Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
227 2130/QĐ-UBND 8/24/2015 12:00:00 AM QĐ Thành lập Qũy Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên
32 1737/QĐ-UBND 7/15/2015 12:00:00 AM Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
14 154/QĐ-KHCN 7/2/2012 12:00:00 AM Quyết định 154/QĐ-KHCN ngày 2/7/2012 của Sở KH&CN Thái Nguyên Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tại Sở Khoa học và Công nghệ
15 155 /QĐ-KHCN 7/2/2012 12:00:00 AM Quyết định số 155 /QĐ-KHCN ngày 2/7/2012 của Sở KH&CN Thái nguyên Về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, giải pháp công tác khi xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
12 1241/QĐ-UBND 6/18/2012 12:00:00 AM Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v kiện toàn Hội đồng chính sách KH&CN tỉnh Thái Nguyên
13 1474/QĐ-UBND 7/11/2011 12:00:00 AM Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án năm 2013
11 22/2011/QĐ-UBND 5/26/2011 12:00:00 AM Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy chế Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên