STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
2318 05/2022/QH15 8/3/2022 12:00:00 AM Ngày 15/6/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 với nhiều nội dung đáng chú ý
2316 13/2022/NĐ-CP 1/21/2022 12:00:00 AM Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
2309 35/2021/QĐ-TTg 11/24/2021 12:00:00 AM Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
1306 60/2021/NĐ-CP 7/20/2021 12:00:00 AM Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
1305 04/2021/TT-BTP 6/21/2021 12:00:00 AM Hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
304 01/2021/TT-BKHCN 3/1/2021 12:00:00 AM Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
1307 07/2020/TT-BKHCN 12/11/2020 12:00:00 AM hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
2315 07/2020/TT-BKHCN 12/11/2020 12:00:00 AM Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
293 142/2020/NĐ-CP 12/9/2020 12:00:00 AM Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
305 67/2020/QH14 11/13/2020 12:00:00 AM Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
301 04/2020/TT-BKHCN 9/28/2020 12:00:00 AM Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao
298 02/2020/TT-BKHCN 8/10/2020 12:00:00 AM Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
281 65/2020/QH14 6/19/2020 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
282 64/2020/QH14 6/18/2020 12:00:00 AM Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
283 63/2020/QH14 6/18/2020 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
286 59/2020/QH14 6/17/2020 12:00:00 AM Luật Doanh nghiệp
287 61/2020/QH14 6/17/2020 12:00:00 AM Luật Đầu tư
289 60/2020/QH14 6/17/2020 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
290 62/2020/QH14 6/17/2020 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
288 58/2020/QH14 6/16/2020 12:00:00 AM Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án
285 57/2020/QH14 6/16/2020 12:00:00 AM Luật Thanh niên
284 56/2020/QH14 6/10/2020 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
296 27/2020/NĐ-CP 3/1/2020 12:00:00 AM Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
279 27/2019/TT-BKHCN 12/26/2019 12:00:00 AM Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia
280 26/2019/BKHCN 12/25/2019 12:00:00 AM Thông tư quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
266 16/2019/TT-BKHCN 12/10/2019 12:00:00 AM Thông tư 16/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"
267 17/2019/TT-BKHCN 12/10/2019 12:00:00 AM Thông tư 17/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
302 18/2019/TT-BKHCN 12/10/2019 12:00:00 AM Thông tư Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
303 19/2019/TT-BKHCN 12/10/2019 12:00:00 AM Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
271 52/2019/QH14 11/25/2019 12:00:00 AM Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, số 52/2019/QH14
272 48/2019/QH14 11/22/2019 12:00:00 AM Luật Dân quân tự vệ, số 48/2019/QH14
265 12/2019/TT-BKHCN 11/15/2019 12:00:00 AM Thông tư 12/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm
264 10/2019/TT-BKHCN 10/29/2019 12:00:00 AM Thông tư 10/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
263 09/2019/TT-BKHCN 9/30/2019 12:00:00 AM Thông tư 09/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em"
262 08/2019/TT-BKHCN 9/25/2019 12:00:00 AM Thông tư 08/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED"
261 07/2019/TT-BKHCN 7/26/2019 12:00:00 AM Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
275 298/CP-V.I 7/22/2019 12:00:00 AM Công văn 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
274 59/2019/NĐ-CP 7/1/2019 12:00:00 AM Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
254 36/2018/QH14 7/1/2019 12:00:00 AM Luật phòng, chống tham nhũng
259 05/2019/TT-BKHCN 6/26/2019 12:00:00 AM Thông tư 05/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
260 03/2019/TT-BKHCN 6/26/2019 12:00:00 AM Thông tư 03/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
300 04/2019/TT-BKHCN 6/26/2019 12:00:00 AM Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
269 44/2019/QH14 6/14/2019 12:00:00 AM Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14
270 41/2019/QH14 6/14/2019 12:00:00 AM Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 41/2019/QH14
297 51/2019/NĐ-CP 6/13/2019 12:00:00 AM Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
299 02/2019/TT-BKHCN 6/3/2019 12:00:00 AM Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
276 03/2019/TT-BNV 5/14/2019 12:00:00 AM Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
258 60/2019/NĐ-CP 5/7/2019 12:00:00 AM Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ ngày 05/7/2019, có hiệu lực từ ngày 16/9/2019.
278 Nghị định 60/2019/NĐ-CP 5/7/2019 12:00:00 AM Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
256 10/CT-TTg 4/22/2019 12:00:00 AM Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
234 13/2019/NĐ-CP 2/1/2019 12:00:00 AM Nghị định về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
251 01/2019/TT-BNV 1/24/2019 12:00:00 AM Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan,tổ chức
252 02/2019/TT-BNV 1/24/2019 12:00:00 AM Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
235 101/QĐ-BKHCN 1/21/2019 12:00:00 AM Quyết định V/v công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương
247 100/2019/QĐ-TTg 1/19/2019 12:00:00 AM Quyết định Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
257 13/2019/NĐ-CP 1/2/2019 12:00:00 AM Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
277 Nghị định 13/2019/NĐ-CP 1/2/2019 12:00:00 AM Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
243 18/2018/TT-BKHCN 12/18/2018 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, sản phẩm, hàng hóa
242 16/2018/TT-BKHCN 11/29/2018 12:00:00 AM Thông tư Quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
273 29/2018/QH14 11/15/2018 12:00:00 AM Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước của Quốc hội, số 29/2018/QH14
241 15/2018/TT-BKHCN 11/15/2018 12:00:00 AM Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ
253 12/2018/TT-BNV 10/9/2018 12:00:00 AM Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
255 113/2018/NĐ-CP 8/31/2018 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
250 12/2018/TT-BKHCN 8/31/2018 12:00:00 AM Thông tư Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Qũy Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia
249 996/QĐ-TTg 8/10/2018 12:00:00 AM Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, đính hướng đến năm 2030
246 78/2018/NĐ-CP 5/16/2018 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
245 74/2018/NĐ-CP 5/15/2018 12:00:00 AM Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
236 02/2018/TT-BKHCN 5/15/2018 12:00:00 AM Thông tư Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
237 03/2018/TT-BKHCN 5/15/2018 12:00:00 AM Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
238 04/2018/TT-BKHCN 5/15/2018 12:00:00 AM Thông tư Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điêu tra thống kê quốc gia
239 06/2018/TT-BKHCN 5/15/2018 12:00:00 AM Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong"
240 13/2018/TT-BKHCN 5/9/2018 12:00:00 AM Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế
248 119/2017/NĐ-CP 11/1/2017 12:00:00 AM Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
244 43/2017/NĐ-CP 4/14/2017 12:00:00 AM Nghị định Về nhãn hàng hóa
231 42/QĐ-BKHCN 1/11/2017 12:00:00 AM Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016
44 Số 13/2016/TT-BKHCN 6/30/2016 12:00:00 AM Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số 13/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
42 Quyết định Số: 844/QĐ-TTg 5/18/2016 12:00:00 AM Quyết định về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
31 04/2014/TT-BKHCN 4/8/2014 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.
30 644/QĐ-BKHCN 4/7/2014 12:00:00 AM Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu"
27 588/QĐ-BKHCN 3/31/2014 12:00:00 AM Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ
28 02/2014/TT-BKHCN 3/31/2014 12:00:00 AM Thông tư về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
29 03/2014/TT-BKHCN 3/31/2014 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
26 352/QĐ-BKHCN 3/6/2014 12:00:00 AM Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
25 01/2014/TT-BKHCN 2/18/2014 12:00:00 AM Thông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ
292 107/2013/NĐ-CP 9/20/2013 12:00:00 AM Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
24 Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 6/18/2013 12:00:00 AM Luật khoa học và công nghệ
3 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP 9/5/2012 12:00:00 AM Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính Phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định sô 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
4 Nghị đinh số 34/2011/NĐ-CP 3/16/2011 12:00:00 AM Nghị đinh số 34/2011/NDD-CP, ngày 17 tháng 5 năm 2011 Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
17 Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 12/29/2010 12:00:00 AM Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
18 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6: 2010/BKHCN 12/29/2010 12:00:00 AM Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6: 2010/BKHCN Về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010.
19 Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 12/29/2010 12:00:00 AM Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn một số điều của Nghị Quyết số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự năng lượng nguyên tử
20 Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 20/12/2010 12/20/2010 12:00:00 AM Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 20/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
2 133/2010/TT-BTC 8/9/2010 12:00:00 AM Thông tư 133/2010/TT-BTC ngày 09/09/2010 của Bộ Tài chính "Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi"
16 Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 12/11/2009 12:00:00 AM Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
294 18/2008/QH12 1/1/2009 12:00:00 AM Luật này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó.
295 132/2008/NĐ-CP 12/31/2008 12:00:00 AM Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
9 05/2007/QH12 11/21/2007 12:00:00 AM Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
10 05/2007/QH12 11/21/2007 12:00:00 AM Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
5 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN 9/27/2007 12:00:00 AM Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ KH&CN Về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ”
6 127/2007/NĐ-CP 8/1/2007 12:00:00 AM Nghị định Số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1 Số 05/2006/TT-BKHCN 11/1/2006 12:00:00 AM Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ
22 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 Về Nhãn hiệu hàng hoá 8/30/2006 12:00:00 AM Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ Về Nhãn hiệu hàng hoá
7 68/2006/QH11 6/29/2006 12:00:00 AM Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006
8 10/2005/TT-BKHCN 8/23/2005 12:00:00 AM Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Bộ KH&CN Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
21 Luật Khoa học và Công nghệ 6/9/2000 12:00:00 AM Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000
23 Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 16/1999/PL-UBTVQH 10/5/1999 12:00:00 AM Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 16/1999/PL-UBTVQH10 ngày 06 tháng 10 năm 1999 về đo lường