Ngày Đo lường Việt Nam 20/01

Facebook   Zalo

Ngày 20/01/1950, giữa lúc cuộc chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go và ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL ban hành quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam. Sắc lệnh 08/SL ngắn gọn, xúc tích gồm 04 tiết, 11 điều nhưng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cần giải quyết về hoạt động đo lường tại thời điểm lịch sử đó: Thống nhất sử dụng trong cả nước đơn vị đo lường theo hệ mét; quản lý việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo; chế tài xử lý các vi phạm về đo lường. Sắc lệnh 08/SL chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng ngành đo lường nước ta phát triển như ngày nay

Ngày Đo lường Việt Nam 20/01

Để ghi nhận những đóng góp lớn lao vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của hoạt động đo lường, đồng thời lấy ý nghĩa lịch sử của 20/01/1950 và nguyện vọng của những người làm công tác đo lường trong cả nước, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hằng năm là “Ngày Đo lường Việt Nam”.

Facebook Zalo