“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quả”

Facebook   Zalo

Đó là chủ đề hội nghị Thống kê toàn quốc năm 2022 tổ chức vào sáng 17/3 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Bộ kế hoạch đầu tư tổ chức. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đại diện các bộ, ngành Trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có hơn 14.000 cán bộ thống kê, cán bộ, lãnh đạo cấp huyện và cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.  Dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thái Nguyên có Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh. Sở Khoa học và công nghệ tham dự có Đ/c Đinh Bộ Sơn – Phó giám đốc Sở và các chuyên viên thực hiện công tác thống kê. 

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quả”

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thái Nguyên

Thời gian qua, Thống kê Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống các văn bản pháp luật về thống kê được sửa đổi kịp thời, sát với điều kiện thực tế và được triển khai có hiệu quả. Luật Thống kê đã được xây dựng và sửa đổi, các nghị định triển khai Luật Thống kê được ban hành ngay sau đó tạo hành lang pháp lý đồng bộ để triển khai các hoạt động thống kê được thông suốt. Mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê được kiện toàn từ Trung ương tới địa phương. Trình độ, năng lực của người làm công tác thống kê ngày càng được nâng cao đáp ứng nghiệp vụ chuyên môn thống kê… Đặc biệt, trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã rút ngắn và tiết kiệm một nửa thời gian xử lý và  kinh phí so với các kỳ Tổng điều tra trước. 
Thống kê Nhà nước đã bảo đảm thông tin thường xuyên và đột xuất cho công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và chính quyền địa phương thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; các báo cáo chuyên đề; các kịch bản tăng trưởng kinh tế; kịch bản điều hành giá của một số mặt hàng thiết yếu. 
Số liệu thống kê đã được sử dụng thống nhất trong việc đánh giá, tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ở Trung ương và địa phương… 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thống kê Việt Nam cũng còn những tồn tại hạn chế như: Công tác thống kê của một số Bộ, ngành và địa phương chưa thực sự được quan tâm dẫn đến thiếu thông tin hoặc thông tin không đầy đủ, kịp thời, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội. Tổ chức, bộ máy và bố trí người làm công tác thống kê còn chưa được quan tâm đúng mức, một số Bộ không có đơn vị thống kê cũng như công chức chuyên trách thống kê… 
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những kết quả mà Thống kê Việt Nam đã đạt được qua 75 năm xây dựng, phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh: Ngành thống kê có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, “là tai, là mắt của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức về công tác thống kê trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp chính quyền. Công tác thống kê phải được thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện, khác quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, minh bạch. Thực hiện phân tích, đánh giá, dự báo phải sát với tình hình và sử dụng hiệu quả số liệu thống kê. Cần quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thống kê, đặc biệt nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Phải nâng cao chất lượng gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thống kê tinh nhuệ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo vị trí việc làm. Quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác thống kê có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng hơn nữa về chuyển đổi số trong hoạt động thống kê. Công tác hợp tác quốc tế phải sâu rộng, tranh thủ kiến thức của các nước, các tổ chức quốc tế để phát triển Thống kê Việt Nam. Công tác thông kê phải nhằm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, có lợi cho người dân, người dân phải được thụ hưởng.

Phạm Đông - Văn phòng Sở

Facebook Zalo