Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định về đảm bảo An toàn bức xạ và Đo lường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định về đảm bảo An toàn bức xạ và Đo lường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định về đảm bảo An toàn bức xạ và Đo lường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết Kết luận thanh tra trong file đính kem:  Tải tại đây

Facebook Zalo