Tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2024

Facebook   Zalo

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1433/UBND-KGVX ngày 25/3/2024 về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương (như kính gửi) triển khai một số nội dung sau: 

Tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2024

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

các tài liệu kèm theo: Quy chế   Quyết định tổ chức     Công văn UBND tỉnh

Facebook Zalo