UBND tỉnh có Công văn 5120 yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020

Facebook   Zalo

Theo đề nghị của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tại Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020; UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định của Luật Cư trú năm 2020 và hướng dẫn của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tại Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 để nghiêm túc triển khai thực hiện. 
Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định./. 

UBND tỉnh có Công văn 5120 yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020

File đính kèm: công văn

Facebook Zalo