Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Facebook   Zalo

Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 27/11/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên và Kế hoạch số 397-KH/ĐUKHCN ngày 07/12/2023 của Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chi bộ Văn phòng 1 thuộc Đảng bộ Sở KHCN đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào ngày 14/12/2023 theo hình thức trực tiếp. Tham gia Hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đang sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng 1.

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Hội nghị đã được đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, trong đó tập chung vào nội dung của 4 chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả, đồng chí Nguyễn Cao Cường - Bí thư Chi bộ đã đề nghị các đảng viên, công chức, người lao động đang sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng 1 phát huy tính tiên phong gương mẫu, tập trung học tập, nắm bắt nội dung nghị quyết để tổ chức thực hiện trong thực tiễn. 
Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi Nghị quyết. Qua đó, cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội chi bộ, Đảng bộ đã đề ra./.

Nguyễn Dung – Chi uỷ viên Chi bộ VP1

Facebook Zalo