Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Hoàng Thị Thúy Hà

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Hoàng Thị Thúy Hà

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Chu Thị Ngọc Dung

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Chu Thị Ngọc Dung

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với ông Thẩm Thế Bằng

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với ông Thẩm Thế Bằng

Quyết định chuyển ngạch đối với bà Nguyễn Bích Thủy

Bà Nguyễn Bích Thuỷ, công chức phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, được chuyển từ ngạch Chuyên viên

Quyết định chuyển ngạch đối với bà Đào Thị Phương Thảo

Bà Đào Thị Phương Thảo, công chức phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, được chuyển từ ngạch Kế toán viên

Về việc giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc ngay đối với ông Nguyễn Nhật Trường

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

Quyết định Về việc giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc ngay đối với bà Lê Việt Giang

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2022

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cho 41 công chức, viên chức và hợp đồng lao động năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

Về việc xử lý kỷ luật bà Phạm Thu Hồng chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Biên bản số29/BB-HĐKL ngày 09/9/2022 của Hội đồng kỷ luật công chức Sở Khoa học và Công nghệ;

Về việc xử lý kỷ luật ông Tô Văn Thắng chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Phạm Quốc Chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Phạm Quốc Chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của chính phủ

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của chính phủ

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đức Vỹ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đức Vỹ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Đinh Bộ Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Đinh Bộ Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Hiền giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Hiền giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2021

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và hợp đồng lao động năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

phê duyệt quy hoạch chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN đến năm 2025

phê duyệt quy hoạch chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN đến năm 2025

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Bà Tường Tuyết Mai giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Bà Tường Tuyết Mai giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
 

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hoàng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hoàng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
 

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Bà Đinh Lương Thắm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Bà Đinh Lương Thắm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Minh giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Minh giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Tạ Đức Hiện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Tạ Đức Hiện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Bố trí sắp xếp công tác đối với bà Hoàng Thị Thúy Hà

Ngày 21/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập thể cấp ủy mở rộng tiến hành xem xét, quyết định và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng.

Bổ nhiệm Bà Triệu Thị Huệ giữ chức vụ phó Trưởng phòng Hành chính - Thông tin - Ứng dụng chuyển giao công nghệ thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Bà Triệu Thị Huệ giữ chức vụ phó Trưởng phòng Hành chính - Thông tin - Ứng dụng chuyển giao công nghệ thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Dương Văn Chúc giữ chức vụ Trưởng phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Dương Văn Chúc giữ chức vụ Trưởng phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Dương giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Thông tin - Ứng dụng chuyển giao công nghệ, thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Dương giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Thông tin - Ứng dụng chuyển giao công nghệ, thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Chu Thúc Đoan giữ chức vụ phó Trưởng phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Chu Thúc Đoan giữ chức vụ phó Trưởng phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Phân công cán bộ, công chức HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Phân công cán bộ, công chức HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Báo cáo kết quả khắc phục kết luận thanh tra của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật

Báo cáo kết quả khắc phục kết luận thanh tra của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 vào làm việc tại Trung tâm Phát triển KH&CN, trực thuộc sở Khoa học tỉnh Thái Nguyên...

Chi tiết xem file đính kèm !

Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020

Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020
 

Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm bà Tường Tuyết Mai

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm bà Tường Tuyết Mai giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Điều động công chức đối với ông Hoàng Việt Hưng

Căn cứ nhu cầu thực tế của công việc và ý kiến thống nhất của tập thể Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên ngày 25/02/2020 về việc lấy ý kiến trong công tác tổ chức cán bộ ...

Điều động công chức đối với bà Nguyễn Thị Hường

Căn cứ nhu cầu thực tế của công việc và ý kiến thống nhất của tập thể Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên ngày 03/02/2020 về việc lấy ý kiến trong công tác tổ chức cán bộ ...

Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2020 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở KH&CN nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2020 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở KH&CN nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020

Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020
 

Quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thúy Hà giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thúy Hà giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc phân công cán bộ công chức hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về làm việc tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở KH&CN

Quyết định về việc phân công cán bộ công chức hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về làm việc tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở KH&CN

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ

Thông báo về kết quả rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo về kết quả rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Tạ Ngọc Minh

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Tạ Ngọc Minh

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Dương Văn Chúc

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Dương Văn Chúc

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với bà Trần Thị Thức

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với bà Trần Thị Thức

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với bà Đào Thị Phương Thảo

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với bà Đào Thị Phương Thảo

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng

Quyết định về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2021

Quyết định về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2021

Phân công cán bộ, công chức HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Phân công cán bộ, công chức HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở KH&CN

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở KH&CN

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở KHCN

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở KHCN