GII

Hội nghị hướng dẫn thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023

Ngày 14/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII)” năm 2023.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2021: Việt Nam dẫn đầu nhóm các quốc gia cùng mức thu nhập

Việt Nam tiếp tục là tấm gương cho các nước đang phát triển khác trong việc coi đổi mới sáng tạo (ĐMST) là một ưu tiên quốc gia. Việc Chính phủ sử dụng chỉ số ĐMST như một công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động ĐMST của quốc gia là ví dụ rõ ràng nhất cho thấy Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của ĐMST đối với sự phát triển đất nước.

Phổ biến Sổ tay hướng dẫn Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2020

Ngày 06/02/2017, chính phủ ban hành nghị quyết số 19/0217/NQ-CP về tiếp tục nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngoài các chỉ số quốc tế về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh Chính phủ đã bổ sung chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index, viết tắt là GII). Từ năm 2019 đến nay, ngay sau khi ban hành nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ,  giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ tiếp tục sử dụng các chỉ số quốc tế, trong đó có chỉ số GII.

Phổ biến Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (WEF)

Thực hiện Công văn số 1228/UBND-KGVX ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Công văn số 113/HVKHCN ngày 01/4/2019 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (WEF).