Kết luận thanh tra Việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng lượng nguyên tử trong kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Đo lường năm 2011; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007; Luật Năng lượng nghuyên tử năm 2008; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa; Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường;

Kết luận thanh tra về thực hiện nhiệm vụ KHCN "Bảo tồng nguồn Gen Gà của đồng bào Mông tại huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên"

Kết luận thanh tra về thực hiện nhiệm vụ KHCN "Bảo tồng nguồn Gen Gà của đồng bào Mông tại huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên"

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên