Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

Facebook   Zalo

TCVN ISO 9001 : 2008 thay thế cho TCVN ISO 9001 : 2000 (ISO 9001 : 2000);

TCVN ISO 9001 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 9001 :
2008;
TCVN ISO 9001 : 2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia
TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên
soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Khoa học và Công nghệ công bố.

Tệp đính kèm: TCVN9001.pdf

Facebook Zalo