Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau:

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2021

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2021

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2021

02/2021/BBCK-DTQTKP: Biên bản niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí

02/2021/BBCK-DTQTKP: Biên bản niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí

QĐ 31: Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở KH&CN Thái Nguyên

QĐ 31: Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở KH&CN Thái Nguyên

QĐ 30: Giao dự toán kinh phí năm 2021 cho Văn phòng Sở KHCN

QĐ 30: Giao dự toán kinh phí năm 2021 cho Văn phòng Sở KHCN

QĐ 29: Giao dự toán kinh phí năm 2021 cho Trung tâm Phát triển KH&CN

QĐ 29: Giao dự toán kinh phí ngân sách thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 cho Trung tâm Phát triển KH&CN

Số 29/QĐ-TTKHCN: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Số 29/QĐ-TTKHCN: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Biên bản niêm yết công khai

Công khai tài sản công (sáp nhập Chi cục)

01/2021/BBCK-DTQTKP: Biên bản niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí

01/2021/BBCK-DTQTKP: Biên bản niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí

QĐ 15: Giao dự toán kinh phí năm 2021 cho Văn phòng Sở KH&CN

Giao dự toán kinh phí năm 2021 cho Văn phòng Sở KH&CN

QĐ 14: Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Phí Lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Phí Lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của  Sở Khoa học và Công  nghệ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHẬN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHẬN

Báo cáo công khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu

Báo cáo công khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công

Báo cáo kê khai tài sản công

Báo cáo kê khai tài sản công

BAO CAO TINH HINH THUC HIEN CONG KHAI QUAN LY VA SU DUNG TÀI SẢN CONG NAM 2020

BAO CAO TINH HINH THUC HIEN CONG KHAI QUAN LY VA SU DUNG TÀI SẢN CONG NAM 2020

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI TAI SAN CONG

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI TAI SAN CONG

QUYET DINH GIAO DIEU CHINH DU TOAN KINH PHI NAM 2020

QUYET DINH GIAO DIEU CHINH DU TOAN KINH PHI NAM 2020

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI QUYET TOAN - DU TOAN KINH PHI

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI QUYET TOAN - DU TOAN KINH PHI 

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

QUYET DINH GIAO GIAM DU TOAN NAM 2020

QUYET DINH GIAO GIAM DU TOAN NAM 2020

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

QUYET DINH GIAO DU TOAN BO SUNG KINH PHI NAM 2020

QUYET DINH GIAO DU TOAN BO SUNG KINH PHI NAM 2020

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI 

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI TAI SAN CONG (CHUYEN DUNG)

 BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI TAI SAN CONG (CHUYEN DUNG)

BAO CAO KE KHAI TAI SAN

BAO CAO KE KHAI TAI SAN

BAO CAO KE KHAI TAI SAN TRONG CO SO DU LIEU

BAO CAO KE KHAI TAI SAN TRONG CO SO DU LIEU

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CO DINH KHAC CUA CO QUAN

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CO DINH KHAC CUA CO QUAN

CONG KHAI TINH HINH XU LY TAI SAN CONG CHUYEN DUNG

CONG KHAI TINH HINH XU LY TAI SAN CONG CHUYEN DUNG

Về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

CONG KHAI TINH HINH XU LY TAI SAN CONG

CONG KHAI TINH HINH XU LY TAI SAN CONG

CONG KHAI KE HOACH NANG CAP TAI SAN NHA NUOC NAM 2020

CONG KHAI KE HOACH NANG CAP TAI SAN NHA NUOC NAM 2020

CONG KHAI TINH HINH DAU TU XAY DUNG, MUA SAM, GIAO, THUE TAI SAN CONG (CHUYEN DUNG) NAM 2020

CONG KHAI TINH HINH DAU TU XAY DUNG, MUA SAM, GIAO, THUE TAI SAN CONG (CHUYEN DUNG) NAM 2020

QUYET DINH GIAO DU TOAN BO SUNG KINH PHI NAM 2020

QUYET DINH GIAO DU TOAN BO SUNG KINH PHI NAM 2020

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI DU TOAN - QUYET TOAN

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI DU TOAN - QUYET TOAN

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CONG

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CONG

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CONG_07.10.2020

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CONG_07.10.2020

BIEN BAN CONG KHAI TAI SAN CONG

BIEN BAN CONG KHAI TAI SAN CONG

Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên công khai Biên bản niêm yết - Công khai tài sản

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công theo mẫu số 09a-CK/TSC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài Chính

Báo cáo tình hình thực hiện công khai, báo cáo quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện công khai, báo cáo quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019