Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 - Trung tâm Phát triển KH&CN

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 - Trung tâm Phát triển KH&CN

Công khai dự toán ngân sách năm 2024 - Trung tâm Phát triển KH&CN

Công khai dự toán ngân sách năm 2024 - Trung tâm Phát triển KH&CN

Biên bản kiểm tra đối chiếu - Trung tâm Phát triển Khoa học và công nghệ

Chuyên đề quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020 - 2022 tại tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo tình hình thực hiện kê khai, công khai, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023 - Trung tâm Phát triển KH&CN

Báo cáo tình hình thực hiện kê khai, công khai, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023 - Trung tâm Phát triển KH&CN

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024 của Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024 của Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ quan hoạt động sự nghiệp năm 2023

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ quan hoạt động sự nghiệp năm 2023

Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác

Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công

Về việc công bố công khai thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán khu vực X tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Về việc công bố công khai thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán khu vực X tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Báo cáo tình hình thực hiện kê khai, công khai quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023

Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ Báo cáo tình hình thực hiện kê khai, công khai quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023

Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ báo cáo kê khai tài sản công - Tháng 11-2023

Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ báo cáo kê khai tài sản công - Tháng 11-2023

Trung tâm Phát triển KH&CN Báo cáo công khai tài sản công

Trung tâm Phát triển KH&CN Báo cáo công khai tài sản công

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quy I 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quy I 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quy II 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quy II 2023

Báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính năm 2022

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022

Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022

Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động năm 2022

Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý ( cả năm 2023)

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý ( cả năm 2023)

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III 2023

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III 2023

Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2023

Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2023

Phần mềm quyết toán tài chính MISA Lekima, điều hòa

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công: Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ , Phần mềm quyết toán tài chính MISA Lekima, điều hòa

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kê khai tài sản công

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kê khai tài sản công

Công khai tình hình xử lý tài sản công

Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công

Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2023

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự  toán 2023

báo cáo tình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công 9 tháng đầu năm 2023

báo cáo tình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công 9 tháng đầu năm 2023

Trung tâm Phát triển KH&Cn Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công 9 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công 9 tháng đầu năm 2023

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố công khai bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố công khai bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2023

Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ; trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện kê khai, công khai, báo cáo quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện kê khai, công khai, báo cáo quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2023 của Qũy phát triển Khoa học và công nghệ Thái Nguyên

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2023 của Qũy phát triển Khoa học và công nghệ Thái Nguyên

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với ông Thẩm Thế Bằng

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với ông Thẩm Thế Bằng

Báo cáo kê khai tài sản công - Sở KHCN

Báo cáo kê khai tài sản công - Sở KHCN

Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc

Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc

Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan - Thiết bị và phần mềm ISO

Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan - Thiết bị và phần mềm ISO

Công khai thực hiện dự toán thu - chị ngân sách năm 2022 - Trung tâm Phát triển KHCN

Công khai thực hiện dự toán thu - chị ngân sách năm 2022 -  Trung tâm Phát triển KHCN

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2022

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2022

Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2022

Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2022

công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở KH&CN Thái Nguyên

công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở KH&CN Thái Nguyên

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công - thiết bị hoạt động khcn và phần mềm ISO

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công - thiết bị hoạt động khcn và phần mềm ISO

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công - Sửa chữa tòa nhà Sở KHCN

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công - Sửa chữa tòa nhà Sở KHCN

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công - thiết bị phục vụ hoạt động khcn

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công - thiết bị phục vụ hoạt động khcn

Biên bản niêm yết công khai ngày 09/12/2022 của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ

Biên bản niêm yết công khai ngày 09/12/2022 của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ

Công bố công khai xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm PT KHCN

Công bố công khai xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm PT KHCN

Biên bản niêm yết công khai về việc kê khai tài sản công

Biên bản niêm yết công khai về việc kê khai tài sản công

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và công nghệ Thái Nguyên

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và công nghệ Thái Nguyên

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và công nghệ Thái Nguyên - Quỹ Phát triển KHCN tỉnh Thái Nguyên

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và công nghệ Thái Nguyên - Quỹ Phát triển KHCN tỉnh Thái Nguyên

Công khai xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 2021 - Trung tâm PT KHCN

Công khai xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 2021 -  Trung tâm PT KHCN

Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan - Điều hòa

Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan - Điều hòa

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công - Sở KHCN

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công - Sở KHCN

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2022

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý ( 9 tháng/cả năm 2022)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý ( 9 tháng/cả năm 2022)

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý sử dụng tài sản công 9 tháng năm 2022

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý sử dụng tài sản công 9 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công 9 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công 9 tháng đầu năm 2022

Báo cáo kê khai tà sản công

Báo cáo kê khai tà sản công

Công khai kế hoạch sửa chữa tài sản nhà nước theo năm dự toán 2022

Công khai kế hoạch sửa chữa tài sản nhà nước theo năm dự toán 2022

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, tài sản công

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, tài sản công

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý ( 6 tháng/cả năm 2022)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý ( 6 tháng/cả năm 2022)

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2022

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ thực hiện công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2022

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chị ngân sách quý (Quý I-2022)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên Công khai thực hiện dự toán thu - chị ngân sách quý (Quý I-2022)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2022

Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2022

Quyết định về việc Công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Quyết định về việc Công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Quyết định về việc giao dự toán năm 2022 cho văn phòng Sở KH&CN Thái Nguyên

Quyết định về việc giao dự toán năm 2022 cho văn phòng Sở KH&CN Thái Nguyên

Biên bản Niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí năm 2022 của Sở KH&CN

Biên bản Niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí năm 2022 của Sở KH&CN

Biên bản Niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí quỹ 2021

Biên bản Niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí quỹ 2021

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công bố công khai số liệu dự toán kinh phí ngân sách năm 2022 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Dự toán ngân sách năm 2021 của Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ Thái Nguyên

Công bố công khai số liệu dự toán kinh phí ngân sách năm 2021 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

V/v công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2022 của Sở KH&CN Thái Nguyên

V/v công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2022 của Sở KH&CN Thái Nguyên

Công khai tình hình quản lý TSC năm 2021 31-12-2021

Công khai tình hình quản lý TSC năm 2021 31-12-2021

Công khai KQ xử lý điều chuyển Chuyên dùng 31-12-2021

Công khai KQ xử lý điều chuyển Chuyên dùng 31-12-2021

Công khai KQ mua sắm Chuyên dùng

Công khai KQ mua sắm Chuyên dùng 31-12-2021

Các mẫu biểu công khai, kê khai năm 2021

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021
Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2021
Công khai tình hình sử dụng oto và tài sản cố định khác năm 2021

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc Công bố công khai xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc Công bố công khai xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020

Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020

Đơn vị được xét duyệt/ thẩm định: Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở KH&CN Thái Nguyên

Công bố công khai số liệu quyết toán kinh phí ngân sách năm 2020 của Sở KHoa học và Công nghệ Thái Nguyên

quyết toán ngân sách năm 2020 của sở kh&cn thái nguyên

quyết toán ngân sách năm 2020 của sở kh&cn thái nguyên

công khai dự toán ngân sách năm 2021 của sở khoa học và công nghệ thái nguyên

công khai dự toán ngân sách năm 2021 của sở khoa học và công nghệ thái nguyên

Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm 2020

Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau:

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2021

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2021

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2021

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai dự toán nsnn 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai dự toán nsnn 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố công khai Xét duyệt/ thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Công bố công khai Xét duyệt/ thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

02/2021/BBCK-DTQTKP: Biên bản niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí

02/2021/BBCK-DTQTKP: Biên bản niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí

QĐ 31: Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở KH&CN Thái Nguyên

QĐ 31: Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở KH&CN Thái Nguyên

QĐ 30: Giao dự toán kinh phí năm 2021 cho Văn phòng Sở KHCN

QĐ 30: Giao dự toán kinh phí năm 2021 cho Văn phòng Sở KHCN

QĐ 29: Giao dự toán kinh phí năm 2021 cho Trung tâm Phát triển KH&CN

QĐ 29: Giao dự toán kinh phí ngân sách thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 cho Trung tâm Phát triển KH&CN

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của sở kh&cn

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của sở kh&cn

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai quyết toán nsnn năm 2021 cảu sở kh&cn thái nguyên

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai quyết toán nsnn năm 2021 cảu sở kh&cn thái nguyên

Số 29/QĐ-TTKHCN: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Số 29/QĐ-TTKHCN: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Biên bản niêm yết công khai

Công khai tài sản công (sáp nhập Chi cục)

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN

01/2021/BBCK-DTQTKP: Biên bản niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí

01/2021/BBCK-DTQTKP: Biên bản niêm yết công khai dự toán, quyết toán kinh phí

QĐ 15: Giao dự toán kinh phí năm 2021 cho Văn phòng Sở KH&CN

Giao dự toán kinh phí năm 2021 cho Văn phòng Sở KH&CN

QĐ 14: Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của sở khoa học và công nghệ thái nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của sở khoa học và công nghệ thái nguyên

Phí Lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Phí Lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của  Sở Khoa học và Công  nghệ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHẬN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHẬN

Báo cáo công khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu

Báo cáo công khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công

Báo cáo kê khai tài sản công

Báo cáo kê khai tài sản công

BAO CAO TINH HINH THUC HIEN CONG KHAI QUAN LY VA SU DUNG TÀI SẢN CONG NAM 2020

BAO CAO TINH HINH THUC HIEN CONG KHAI QUAN LY VA SU DUNG TÀI SẢN CONG NAM 2020

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI TAI SAN CONG

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI TAI SAN CONG

QUYET DINH GIAO DIEU CHINH DU TOAN KINH PHI NAM 2020

QUYET DINH GIAO DIEU CHINH DU TOAN KINH PHI NAM 2020

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI QUYET TOAN - DU TOAN KINH PHI

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI QUYET TOAN - DU TOAN KINH PHI 

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

QUYET DINH GIAO GIAM DU TOAN NAM 2020

QUYET DINH GIAO GIAM DU TOAN NAM 2020

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2020

QUYET DINH GIAO DU TOAN BO SUNG KINH PHI NAM 2020

QUYET DINH GIAO DU TOAN BO SUNG KINH PHI NAM 2020

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI 

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI TAI SAN CONG (CHUYEN DUNG)

 BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI TAI SAN CONG (CHUYEN DUNG)

BAO CAO KE KHAI TAI SAN

BAO CAO KE KHAI TAI SAN

BAO CAO KE KHAI TAI SAN TRONG CO SO DU LIEU

BAO CAO KE KHAI TAI SAN TRONG CO SO DU LIEU

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CO DINH KHAC CUA CO QUAN

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CO DINH KHAC CUA CO QUAN

CONG KHAI TINH HINH XU LY TAI SAN CONG CHUYEN DUNG

CONG KHAI TINH HINH XU LY TAI SAN CONG CHUYEN DUNG

Về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí năm 2020 của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

CONG KHAI TINH HINH XU LY TAI SAN CONG

CONG KHAI TINH HINH XU LY TAI SAN CONG

CONG KHAI KE HOACH NANG CAP TAI SAN NHA NUOC NAM 2020

CONG KHAI KE HOACH NANG CAP TAI SAN NHA NUOC NAM 2020

CONG KHAI TINH HINH DAU TU XAY DUNG, MUA SAM, GIAO, THUE TAI SAN CONG (CHUYEN DUNG) NAM 2020

CONG KHAI TINH HINH DAU TU XAY DUNG, MUA SAM, GIAO, THUE TAI SAN CONG (CHUYEN DUNG) NAM 2020

Quyết định công bố công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định công bố công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

QUYET DINH GIAO DU TOAN BO SUNG KINH PHI NAM 2020

QUYET DINH GIAO DU TOAN BO SUNG KINH PHI NAM 2020

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI DU TOAN - QUYET TOAN

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI DU TOAN - QUYET TOAN

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CONG

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CONG

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CONG_07.10.2020

BAO CAO KE KHAI TAI SAN CONG_07.10.2020

Quyết định công bố công khai kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định công bố công khai kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

BIEN BAN CONG KHAI TAI SAN CONG

BIEN BAN CONG KHAI TAI SAN CONG

Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên công khai Biên bản niêm yết - Công khai tài sản

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công theo mẫu số 09a-CK/TSC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài Chính

Báo cáo tình hình thực hiện công khai, báo cáo quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện công khai, báo cáo quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Phát triển KH&CN

Quyết định công bố công khai dự toán NS năm 2020 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định công bố công khai dự toán NS năm 2020 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên