Video hướng dẫn cac thủ tục thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Dưới đây là những video hướng dẫn cac thủ tục thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo để thực hiện theo đúng quy trình của các thủ tục.

Hướng dẫn thực hiện - Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Lĩnh vực: An toàn bức xạ

Tên thủ tục trong video hướng dẫn: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Video hưỡng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (Người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Lĩnh vực: An toàn bức xạ - Năng lượng nguyên tử

Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục khai báo thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục khai báo thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế

Lĩnh vực: An toàn bức xạ - Năng lượng nguyên tử

Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế)