Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2010 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCDDLCL) trong tháng 8/2010

Hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCDDLCL) trong tháng 8/2010 được thực hiện đúng Kế hoạch đã xây dựng và phê duyệt, theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên; Hoạt động của Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Công tác kiểm định, sửa chữa, hiệu chỉnh phương tiện đo thu được kết quả tốt, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Chi cục TCĐLCL được giao.
Facebook Zalo