Về việc điều chỉnh thông tin tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Facebook   Zalo

Thực hiện Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021,
Sở Khoa học và Công nghệ điều chỉnh thông tin tuyển chọn đối với 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Thông báo số 47/TB-KHCN ngày 09/7/2021, cụ thể như sau:

Về việc điều chỉnh thông tin tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021

1.    Nội dung điều chỉnh
- Tại số thứ tự 4, phụ lục kèm theo Thông báo số 47/TB-KHCN ngày 09/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021, có ghi:
Dự án: Ứng dụng Công nghệ VR xây dựng mô hình tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915 tỉnh Thái Nguyên trong xu thế chuyển đổi số.
- Nay điều chỉnh lại là: 
Đề tài: Ứng dụng Công nghệ VR xây dựng mô hình tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915 tỉnh Thái Nguyên trong xu thế chuyển đổi số.
2.    Điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ 
Điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ đối với đề tài “Ứng dụng Công nghệ VR xây dựng mô hình tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915 tỉnh Thái Nguyên trong xu thế chuyển đổi số” chậm nhất đến 17g00 ngày 30/8/2021.
3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 47/TB-KHCN ngày 09/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021./.
Chi tiết thông báo: Tải tại đây

Facebook Zalo