V/v đề xuất đặt hàng/đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Facebook   Zalo

Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên;

Để tổ chức các hoạt động nghiên cứu triển khai, phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo định hướng đề xuất đặt hàng/đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:

V/v đề xuất đặt hàng/đăng ký  thực hiện  nhiệm vụ khoa học  công nghệ cấp tỉnh năm 2021

1. Tiếp nhận đề xuất đặt hàng/đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
- Đề xuất đặt hàng: Nêu và đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ, đầu tư của khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển, nâng cao năng suất, nâng cao giá trị trên đơn vị sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đề xuất của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xây dựng thành các nhiệm vụ KH&CN để đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu và triển khai.
- Đăng ký thực hiện: Các sở, ngành, đơn vị, tổ chức, địa phương đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên cơ sở năng lực, tiềm lực KH&CN của đơn vị phù hợp với tên, mục tiêu và nội dung của nhiệm vụ KH&CN.
2. Định hướng nghiên cứu triển khai, phát triển KH&CN
- Tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ,...
- Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Ứng dụng KH&CN trong phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
- Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn: Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp KH&CN trong phát triển giáo dục và đào tạo. Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các loại hình văn hóa dân gian truyền thống phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế xã hội.
- Lĩnh vực Khoa học y dược: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu mới, tiên tiến, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị; Phát triển nghiên cứu các công nghệ bào chế, sản xuất thuốc từ dược liệu; Bảo tồn và phát triển các nguồn dược liệu quý hiếm của địa phương.
 3. Về hồ sơ đề xuất đặt hàng/ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN
  Hồ sơ đề xuất đặt hàng/đăng ký thực hiện gồm 01 bộ Phiếu đề xuất đặt hàng/đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN của tổ chức, đơn vị (theo mẫu đính kèm công văn).
  4. Về thời gian tiếp nhận đề xuất đặt hàng/đăng ký thực hiện nhiệm vụ
 Phiếu đề xuất đặt hàng/đăng ký thực hiện của đơn vị, tổ chức gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (Địa chỉ: 513- đường Lương Ngọc Quyến- Thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên)
Hạn cuối nhận Phiếu đề xuất đặt hàng/đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN trước 16g30 ngày 30/3/2021.  
Thông báo này và các văn có liên quan được đăng trên website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, tại địa chỉ: http://dosttn.gov.vn
Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên hệ theo địa chỉ: Ông Tạ Ngọc Minh - phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0913386106, hoặc email: tangocminh72@gmail.com.
Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên thông báo và đề nghị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đề xuất đặt hàng/đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2021 nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

File đính kèm: Công văn và mẫu đăng ký

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND; Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên

File đính kèm: Quyết định số 02

Facebook Zalo