Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

Facebook   Zalo

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ năm 2022

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

Chi tiết thông báo: Tải tại đây

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo