Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Facebook   Zalo

Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) năm 2022 cho các cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về SHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân thông tin cụ thể như sau:

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: tải tại đây

Facebook Zalo