Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”

Facebook   Zalo

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-HĐPH ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân” . Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-HĐPH ngày 01/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi:

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử  đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”

Chi tiết : Thể lệ cuôc thi

Facebook Zalo