Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2030

Facebook   Zalo

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2021 để triển khai thực hiện Chương trình tại tỉnh Thái Nguyên

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2030

KH 65 UBND tỉnh Thái Nguyên

Facebook Zalo