Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh "Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bản tỉnh Thái Nguyên"

Facebook   Zalo

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bản tỉnh Thái Nguyên"

 

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh "Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bản tỉnh Thái Nguyên"

Chi tiết: Dự thảo Nghị quyết, Dự thảo tờ trình

Facebook Zalo