Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Facebook   Zalo

Nội dung các dự án đề xuất được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và theo đúng hướng dẫn tại Mục III Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên thực hiện dự án ứng dụng chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiếu số của tỉnh.

Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu  thực hiện từ năm 2022

- Các tổ chức, cá nhân đề xuất các dự án thuộc Chương trình theo các Biểu mẫu hướng dẫn tại Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ. (Có bản photo kèm theo)
- Thời hạn để gửi đăng ký đề xuất chậm nhất là ngày 22/3/2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên; Số 513- Đường Lương Ngọc Quyến - Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề xuất của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ  sẽ tiến hành tổng hợp, tổ chức lựa chọn, báo cáo với UBND tỉnh trước ngày 25/3/2021 để đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ.
Chi tiết được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên tại địa chỉ http://dosttn.gov.vn hoặc liên hệ theo địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (Điện thoại: 0280.3654603; 0280.3856.335).
Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên thông báo để các tổ chức và cá nhân biết và tham gia đề xuất các dự án thuộc Chương trình./. 

Các file đính kèm:

203KHCN-QLKHCN
Thông báo 493

Facebook Zalo