Phổ biến Sổ tay hướng dẫn Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2020

Facebook   Zalo

Ngày 06/02/2017, chính phủ ban hành nghị quyết số 19/0217/NQ-CP về tiếp tục nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngoài các chỉ số quốc tế về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh Chính phủ đã bổ sung chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index, viết tắt là GII). Từ năm 2019 đến nay, ngay sau khi ban hành nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ,  giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ tiếp tục sử dụng các chỉ số quốc tế, trong đó có chỉ số GII.

Công văn số 70/KHCN-QLKHCN

Sổ tay hướng dẫn

Facebook Zalo