CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 02/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 1/15/2021 12:00:00 AM
Người ký Trịnh Việt Hùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Quy định này quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh), bao gồm: Xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức và hoạt động của các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định kinh phí; phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thanh tra, kiểm tra, đánh giá và xử lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiệm thu kết quả; đăng ký, lưu giữ, công nhận kết quả; thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học; công bố và ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm