Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2022

Facebook   Zalo

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cho 41 công chức, viên chức và hợp đồng lao động năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức  và người lao động năm 2022

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo