V/v rà soát nhu cầu tìm kiếm, ứng dụng, chuyển giao công nghê từ nước ngoài

Facebook   Zalo

Căn cứ Công văn số 2485/BKHCN-ƯDCN ngày 19/9/2022 của Bộ KH&CN về việc phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức (có Công văn 2485/BKHCN-ƯDCN ngày 19/9/2022 gửi kèm theo).

V/v rà soát nhu cầu tìm kiếm, ứng dụng, chuyển giao công nghê từ nước ngoài

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan rà soát  nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài của các Doanh nghiệp thuộc phạm vi trách nhiệm, quản lý và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/10/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (gửi kèm Mẫu Danh mục nhu cầu chuyển giao công nghệ từ nước ngoài tại địa phương tại Phụ lục và đăng tải theo địa chỉ website: dosttn.gov.vn)

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: Công văn số 2485/BKHCN-ƯDCN     Công văn số 1064 của Sở KH&CN

Facebook Zalo