Triển khai, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Facebook   Zalo

Triển khai, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025

Triển khai, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025” (sau đây viết tắt là Đề án). Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Quán triệt, triển khai Đề án đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. 
- Quá trình tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát để bảo đảm Đề án được thực hiện có chất lượng, hiệu quả.
II. NỘI DUNG 
1. Công tác quán triệt, triển khai Đề án
- Tổ chức quán triệt, triển khai Đề án tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; người lao động; thời gian thực hiện xong trước ngày 20/3/2022.
- Trung tâm Phát triển KH&CN đưa nội dung tuyên truyền về Đề án trên website của Sở KH&CN.
2. Triển khai thực hiện các nội dung của Đề án
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, cụ thể là người đứng đầu trong triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội; chỉ đạo giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền sau giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.
- Rà soát, nghiên cứu ban hành quy chế/chương trình/kế hoạch phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp gắn với triển khai, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tuyên truyền; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác, vận hành và sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên; thường xuyên rà soát, cung cấp đầy đủ những thông tin như: quy hoạch của ngành, danh mục các dự án đầu tư, bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo liên quan đến ngành và lĩnh vực… để Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh kịp thời cập nhật, đăng tải, cung cấp cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia góp ý, phản biện xã hội.
- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng, thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn nhằm phát huy đội ngũ trí thức, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên gia của các ngành, các cơ quan đã nghỉ hưu, có chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn để tư vấn giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội. 
3. Sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện Đề án 
- Năm 2023 tổ chức sơ kết và năm 2025 tổng kết Đề án.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch này, các phòng, đơn vị thuộc Sở phổ biến, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025; báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hằng năm trước 01/11 cho Sở Nội vụ tỉnh.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025”đề nghị các phòng đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Kế hoạch số 28/KH-KHCN

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0