Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để góp phần phòng, chống dịch Covid - 19

Facebook   Zalo

Thực hiện Công văn số 946/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ góp phần phòng, chống dịch Covid - 19.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức, cá nhân có giao dịch thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tập trung đông người, góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân biết./.

Tải tài liệu

Facebook Zalo