thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Thực hiện Công văn số 4718/UBND-TTPVHCC ngày 4/12/2020 của UBND tinh Thái Nguyên về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Ngừng tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Từ ngày 07 tháng 12 năm 2020, toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Thá

Chi tiết công văn

Facebook Zalo