Thông báo về việc niên yết công khai Kết luận thanh tra

Facebook   Zalo

Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; 
Căn cứ Kết luận thanh tra số 69/KL-SNV ngày 04/08/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức nhà nước; chuyên ngành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra số 69/KL-SNV ngày 04/08/2021 của Sở Nội vụ như sau:

 

Thông báo về việc niên yết công khai Kết luận thanh tra

1. Nội dung niêm yết: Kết luận thanh tra số 69/KL-SNV ngày 04/08/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức nhà nước; chuyên ngành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (số 513, đường Lương Ngọc Quyến thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
3. Thời gian niêm yết: Từ ngày 10/08/2021 đến hết ngày 26/08/2021.

Thông báo số: 65/TB-KHCN

Chi tiết kết luận thanhtra trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo