Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Facebook   Zalo

Thực hiện Công văn số 7706/SHTT-NĐHT ngày 11/8/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nâng cao nhận thức, tập huấn đào tạo thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc Cục Sở hữu trí tuệ tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ là 17h00 ngày 27 tháng 09 năm 2021.

 - Các nội dung khác về tên nhiệm vụ, thành phần, phương thức nộp hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ gửi kèm theo công văn này (Công văn số 7706/SHTT-NĐHT ngày 11/8/2021 và biểu mẫu xây dựng nhiệm vụ được đăng tải tại địa chỉ: http://dosttn.gov.vn).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tham gia đăng ký chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Chi tiết file thông báo: Tải tại đây

Các nội dung khác: Tải tại đây

 

Facebook Zalo