Thông báo kết quả tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022

Facebook   Zalo

Căn cứ kết quả mở hồ sơ và kết quả họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022, cụ thể như sau.

Thông báo kết quả tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo