Thông báo Kết quả tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các bước tuyển chọn theo quy định và nhận được 11 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn cho 6 nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Thông báo Kết quả tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021

Chi tiết thông báo: Tải tại đây

Facebook Zalo