Tài liệu hội thảo về đo lường

Facebook   Zalo

Toàn bộ hội thảo về hoạt động đo lường

Đề án 996

Huong dan Chuong trinh

Phụ lục kèm theo Hướng dẫn chương trình DBĐL

QD - Hướng dẫn chương trình đảm bảo đo lường

BÀI THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC KT,XL GIAN LẬN VỀ ĐO LƯỜNG

Ban tham luan - Công ty Điện lực Thái Nguyên

BÁO CÁO THAM LUẬN

Giới thiệu chương trình Đảm bảo đo lường tại Thái Nguyên

Giới thiệu đề án đo lường tại Thái Nguyên

Kế hoạch triển khai đề án

Kế hoạch thược hiện Đề án - UBND tỉnh Thái Nguyên

Facebook Zalo