Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Khoa học và Công nghệ năm 2021

Facebook   Zalo

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Văn bản số 921/HĐPH-STP ngày 02/12/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về định hướng xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 12 ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021 cụ thể như sau:

Chi tiết Kế hoạch

Facebook Zalo