KẾ HOẠCH: Thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021

Facebook   Zalo

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021; Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Tỉnh phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho danh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Quyết định 17/QĐ-KHCN ngày 19/01/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) v/v phân công cán bộ, công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP vào vị trí việc làm tại Quyết định số 301/QĐ-KHCN ngày 10/11/2020 của Sở KH&CN,
    Sở KH&CN phân công, đăng ký cán bộ thực hiện nhiệm vụ pháp chế và đầu mối tiếp nhận kiến nghị của DNNVV nhằm giải đáp pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp, đồng thời thực hiện công khai số điện thoại trên trang thông tin điện tử của Sở, cụ thể như sau:
    - Họ và tên: Trần Việt Anh
    - Chức vụ: Thanh tra viên, Văn phòng-Thanh tra Sở
    - Số điện thoại: 0982.540072

Chi tiết Kế hoạch

Facebook Zalo