KẾ HOẠCH: Thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021

Facebook   Zalo

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021; Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Tỉnh phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho danh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết Kế hoạch

Facebook Zalo