Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2020

Facebook   Zalo

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và hợp đồng lao động năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

File đính kèm

Facebook Zalo