Báo cáo chính trị và Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS VIệt Nam lần thứ II năm 2020

Facebook   Zalo

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình dẳng, đoàn kết, tông trọng, giúp đỡ nhau phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước

Báo cáo chính trị và Quyết tâm thư

Facebook Zalo