Quy định mới về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Nhằm xây dựng hành lang pháp lý và nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định trước đây cho phù hợp với quy định hiện hành.Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên (Quyết định này thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Tỉnh).

Quy định mới về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên

 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND bao gồm 11 chương và 38 điều với các nội dung cơ bản về: Các hình thức của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN; quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN; quy định về xác định nhiệm vụ KH&CN; quy trình xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN; điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN; về thành lập và nguyên tắc hoạt động của các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN; trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN (thẩm định kinh phí, phương thức khoán chi nhiệm vụ KH&CN; phê duyệt nhiệm vụ KH&CN); các quy định cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN (như ký kết hợp đồng nghiên cứu; chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra trong quá trình thực hiện; quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp; việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xử lý tài chính khi chấm dứt nhiệm vụ KH&CN; đánh giá nghiệm thu kết quả; quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; Đăng ký, lưu trữ, công nhận kết quả nhiệm vụ; Quyết toán, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN); quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 đã sửa đổi, bổ sung một số điều so với Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND như:
- Bổ sung các căn cứ pháp lý mới do các cơ quan Trung ương ban hành có liên quan đến hoạt động Khoa học và Công nghệ.
- Không thành lập Hội đồng chính sách KH&CN của tỉnh. Giao và phân cấp cho Giám đốc Sở KH&CN thành lập các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của các cuộc họp Hội đồng, tiêu chí chấm điểm và xét xếp loại theo hướng dẫn của Trung ương.
- Sửa đổi, bổ sung các tiêu chí của Tổ chức và cá nhân chủ trì được tham gia hoặc không tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN hàng năm.
- Bổ sung quy định việc công khai danh mục các nhiệm vụ KH&CN được giao trực tiếp.
- Quy định cụ thể hơn các vấn đề về điều chỉnh cơ quan chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, nội dung thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện đối với nhiệm vụ KH&CN.
- Bổ sung một số quy định về khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định; việc quản lý, xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN; các quy định và chế tài xử lý đối với các nhiệm vụ KH&CN không hoàn thành.
- Thay đổi mức đánh giá kết quả nghiệm thu nhiệm vụ: 03 mức là xuất sắc, đạt và không đạt (quy định trước đây là 05 mức).
- Bổ sung về thu thập thông tin, công nhận kết quả, công bố và chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Việc ban hành Quyết định 02/2021/QĐ-UBND là cơ sở pháp lý chặt chẽ trong công tác quản lý và là căn cứ để tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được tốt hơn. Quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://dosttn.gov.vn/van-ban-phap-quy-tinh.
 

Tạ Minh – Phòng quản lý KH&CN

Facebook Zalo