BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT “Quy định về cấp và sử dụng mã số, mã vạch”

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 (sau đây gọi tắt là Thông tư) quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch.

Quy định mới về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên

Nhằm xây dựng hành lang pháp lý và nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định trước đây cho phù hợp với quy định hiện hành.Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên (Quyết định này thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Tỉnh).

“Quy định về giao quyền sử dụng tài sản, hoàn trả giá trị tài sản được trang bị thực hiện nhiệm vụ KHCN và tài sản là kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN”

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn Nhà nước. Ngày 10/8/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN về hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước.

Một số vấn đề cần quan tâm trong thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo Luật Chuyển giao Công nghệ số 07/2017/QH14

Luật Chuyển giao Công nghệ năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới, tại Chương II với 9 Điều quy định về thẩm định công nghệ dự án đầu tư nhằm ngăn chặn, loại bỏ công nghệ, thiết bị lạc hậu,đó là các Dự án đầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao; Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ. Dự án đầu tư xây dựng có cấu phần công nghệ; Dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.Trong đó quy định cụ thể loại dự án phải thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ; quy trình, thủ tục thẩm định, lấy ý kiến đối với từng loại dự án.Việc kiểm tra, giám sát công nghệ trong các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong kiểm tra, giám sát việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư cũng được quy định chi tiết.

Một số điểm mới nổi bật quan trọng của Luật phòng chống tham nhũng 2018

Ngày 20/11/2018 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Luật PCTN năm 2018 bao gồm 10 chương với 96 điều, so với Luật PCTN năm 2005 và Luật PCTN sửa đổi năm 2007, năm 2012 thì Luật PCTN năm 2018 có một số điểm mới nổi bật quan trọng để bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng…

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại thành phố Sông Công

Ngày 3/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thái Nguyên phối hợp với UBND Thành phố Sông Công tổ chức Lớp tập huấn Phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý đo lường chất lượng, mã số mã vạch và Luật sở hữu trí tuệ cho cácđồng chí là cán bộ, chuyên viên, các thành viên Hợp tác xã, tổ chức, làng nghề … đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Sông Công.

Hưởng ứng ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2018

Cách đây 67 năm ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành lịch sử, ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người, sau 66 năm ngày 09 tháng 11 lại được khẳng định giá trị, khi chính thức được ghi nhận trong luật bởi sáng kiến và sự tham mưu của Ngành Tư pháp về “Ngày Pháp luật Việt Nam - ngày 09 tháng 11.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” và chỉ dẫn địa lý “Tân Cương”

Trong tháng 4/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” và chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” tại 05 đơn vị sản xuất, kinh doanh bao bì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện của Công an tỉnh Thái Nguyên, Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên và Chi cục quản lý thị trường.

Hội nghị giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 19/02/2016 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị giám sát “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo” khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật KH&CN

Tổ chức KH&CN được thành lập khi đủ các điều kiện về điều lệ tổ chức và hoạt động, nhân lực KH&CN, cơ sở vật chất-kỹ thuật; nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia phải đáp ứng các tiêu chí: có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước;...

Luật KHCN sửa đổi: Năm điểm đột phá

Luật KHCN sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ năm 2014 với khá nhiều thay đổi1, trong đó có một số thay đổi mang tính đột phá so với luật hiện hành và được nhiều người kỳ vọng tạo bước phát triển mới cho KHCN của Việt Nam. Vậy thực chất các thay đổi đó như thế nào qua phân tích năm vấn đề quan trọng lần đầu tiên được luật hóa.

Thể chế hóa quan điểm của Nghị quyết Hội nghị TW6 về phát triển KH&CN trong Dự thảo Luật KH&CN (sửa đổi)

Để cụ thể hóa các chủ trương về phát triển KH&CN trong Cương lĩnh và trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra, Hội nghị lần thứ 6 của BCHTW khóa XI của Đảng đã thông qua Nghị quyết mới “Về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết TW6). Và trong Dự thảo Luật KH&CN (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật), những nội dung chủ yếu của Nghị quyết TW6 đã được thể chế hóa thành các quy định.

Luật Khoa học và Công nghệ (Sửa đổi): Những đổi mới căn bản trong chính sách phát triển khoa học và công nghệ

Trong chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (KH và CN) sẽ được các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến và xem xét thông qua. Ba nội dung chính đổi mới căn bản trong chính sách của Ðảng và Nhà nước về KH và CN, được thể hiện trong Dự thảo Luật KH và CN đó là chính sách đầu tư cho KH và CN; cơ chế tài chính, cơ chế tổ chức hoạt động KH và CN; phát triển nguồn nhân lực và trọng dụng nhân tài KH và CN.

Luật KH-CN sửa đổi: Bước tạo đà cho hoạt động KH-CN

Dự thảo Luật KH-CN (sửa đổi) đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (Quốc hội khóa XIII) và dự kiến thông qua vào Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013, Quốc Hội khóa VIII) sẽ tạo được nền tảng pháp lý nhằm giải quyết triệt để những bất cập, vướng mắc, cản trở sự phát triển của khoa học và công nghệ (KH-CN) trong thời gian qua.