Kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Thực hiện Quyết định số 19/2014/TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 563/UBND-KTN ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Từ ngày 07/8/2014 đến 01/10/2014 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Thái Nguyên phối hợp Chuyên gia đánh giá Công ty TNHH dịch vụ Khoa học công nghệ Hùng Vương tiến hành đợt kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 32 đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn toàn Tỉnh về việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, đồng thời hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ công bố HTQLC


Kiểm tra việc áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND Thành phố Thái Nguyên

Qua công tác kiểm tra cho thấy: Sau hơn 5 năm áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thái Nguyên, đến nay công tác cải cách hành chính của các đơn vị đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các quy trình giải quyết công việc được xây dựng một cách khoa học, công khai, minh bạch; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ các đơn vị giải quyết công việc một cách thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giải hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc; giảm các tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ khi giải quyết các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.  

 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị hành chính chưa thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại đơn vị mình như: hàng năm chưa xây dựng kế hoạch và triển khai đánh giá nội bộ, chưa đưa các thủ tục hành chính được công bố của đơn vị vào HTQLCL, chưa xây dựng mục tiêu chất lượng từ đầu năm, việc đẩy mạnh hoạt động đo lường sự thỏa mãn của khách hàng đối với HTQLCL không thực hiện theo kế hoạch đặt ra... Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng HTQLCL để các đơn vị thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính của địa phương./.

Facebook Zalo