Giám sát quá trình triển khai đánh giá nội bộ tại các đơn vị xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2014

Facebook   Zalo

Trong 02 ngày từ 30 và 31 tháng 10/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc Giám sát quá trình triển khai đánh giá nội bộ tại 03 đơn vị xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2014, đó là: Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên; Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên; Chi cục Thủy lợi và PCLB tỉnh Thái Nguyên.

Giám sát quá trình triển khai đánh giá nội bộ tại các đơn vị xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2014


Họp đánh giá nội bộ tại Chi cục Quản lý Thị Trường

Qua đánh giá, đoàn đã ghi nhận những kết quả bước đầu triển khai tai 03 đơn vị đã đạt được, trong việc xây dựng, áp dụng HTQLCL vào công tác quản lý hành chính nhà nước, cụ thể như sau: Đại diện lãnh đạo về chất lượng tại các đơn vị (QMR) đã được hình thành; Lãnh đạo các đơn vị đã cam kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả  việc xây dựng, áp dụng HTQLCL vào công tác quản lý hành chính nhà nước tại đơn vị mình; HTQLCL đã thực sự trở thành công cụ quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, giám sát các hoạt động công tác của đơn vị; Nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị về HTQLCL đã nâng lên (100% cá nhân đã cam kết thực hiện; đọc hiểu và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 trong các hoạt động thường ngày được phân công).

 Đặc biệt, việc xây dựng các quy trình, quy định công việc được tuân thủ rất nghiêm túc và chặt chẽ; tài liệu đã được sắp xếp có hệ thống và khoa học, ngăn nắp, đảm bảo dễ thấy, dễ tìm.

Tuy nhiên, trong quá trình giám sát việc thực hiện đánh giá nội bộ của các đơn vị Đoàn giám sát  phát hiện vẫn còn một số điểm không phù hợp  tại các phòng chuyên môn của ác đơn vị cần hoàn thiện và khắc phục trong thời gian tới.

Các đơn vị cam kết với đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng việc khắc phục các điểm không phù hợp sẽ được đơn vị thực hiện xong trước ngày 29/11/2014 và Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong tháng 12/2014./.

Facebook Zalo