Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Facebook   Zalo

Trong 2 ngày, từ ngày 22-23/4/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành phần tham dự Hội nghị gồm toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Phạm Quốc Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh việc tổ chức học tập nghị quyết phải nghiêm, bài bản, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, tư tưởng nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, đặc biệt nội dung về ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được nhắc đến nhiều lần trong cả quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn và định hướng phát triển của đất nước; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề: (1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, (2) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, (3) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, (4) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII, (5) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau Hội nghị Đảng ủy Sở thành lập tổ công tác tham mưu, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiến độ, nội dung, trong đó cần tập trung về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đã được tổ chức thành công, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra; Đảng ủy Sở tiếp tục giao cho các chi bộ, công đoàn, chi đoàn thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thường xuyên, sâu rộng đến đảng viên, đoàn viên trong toàn Sở./.

Thế Bằng – Trung tâm Phát triển KH&CN

Facebook Zalo