Ngày: 9/3/2019 12:00:00 AM / Số lượt xem: 422
Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua nhiệm vụ KH&CN
Nhằm mục đích quản lý chặt chẽ tài sản được trang bị thực hiện các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ (KH&CN) và tài sản hình thành thông qua nhiệm vụ KH&CN, ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, theo đó, tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước bao gồm: Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng toàn bộ hoặc một phần ngân sách nhà nước, tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng toàn bộ hoặc một phần ngân sách nhà nước.

Về nguyên tắc, tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được ngân sách cấp là tài sản công, việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ là tài sản đồng sở hữu, việc quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo thỏa thuận tại Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các bên còn lại và thuyết minh nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt theo quy định của pháp luật, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm chặt chẽ, có hiệu quả; công khai, minh bạch. Khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định được xử lý theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, Nghị định số 70/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng tài sản, trình tự, thu tục và các phương án xử lý tài sản và thẩm quyền quyết định xử lý các tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ và tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN và các quy định khác có liên quan.

Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 63/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chánh phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. Thông tư này quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ, số tiền thu được từ xử lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, việc xuất hóa đơn và các biểu mẫu liên quan (biên bản kiểm kê tài sản, Phương án nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu để đề nghị nhận giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước…)  khi bán tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN, giao quyền sở hữu tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước…

Để cụ thể hơn việc xác định giá trị tài sản làm cơ sở giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, ngày 20/02/2019, Bộ Tài chính đã han hành Thông tư số 10/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Trong đó, quy định cụ thể thẩm quyền, phương pháp xác định giá trị tài sản; trình tự và căn cứ xác định giá trị tài sản và các phương pháp xác định giá trị tài sản theo các cách tiếp cận khác nhau.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn việc giao quyền sử dụng tài sản, việc hoàn trả giá trị tài sản và việc phân chia lợi nhuận với Nhà nước quy định. Dự kiến khi Thông tư có hiệu lực sẽ là một văn bản quy phạm quan trọng nữa trong việc nâng cao hiệu lực quản lý tài sản được trang bị và tài sản hình thành thông qua các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.

Từ những văn bản pháp lý được giới thiệu ở trên, có thể thấy rằng Nhà nước đã rất quan tâm và tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc việc quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. Đối với các cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, việc nghiên cứu và thực hiện các quy định tại các vă bản nêu trên là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Nguồn tin: Nguyễn Cao Cường - TP Kế hoạch Tài chính
CÁC TIN LIÊN QUAN
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login