CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 17/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/10/2019 12:00:00 AM
Người ký Trần Văn Tùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Thông tư 17/2019/TT-BKHCN về việc hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 10/12/2019.

Cụ thể, trình độ và năng lực công nghệ sản xuất là mức độ đạt được của hiện trạng công nghệ, khả năng tổ chức, khai thác công nghệ hiện có, khả năng hấp thụ, làm chủ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực.

Trong đó, trình độ và năng lực công nghệ sản xuất được đánh giá thông qua việc phân tích, đánh giá tổng hợp 05 nhóm yếu tố thành phần bao gồm: Nhóm hiện trạng công nghệ, thiết bị sản xuất (nhóm T); Nhóm hiệu quả khai thác công nghệ (nhóm E); Nhóm năng lực tổ chức, quản lý (nhóm O); Nhóm năng lực nghiên cứu phát triển (nhóm R) và nhóm năng lực đổi mới sáng tạo (nhóm I), kết hợp với kết quả đánh giá hệ số đồng bộ về trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.

Bên cạnh đó, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất sử dụng phương pháp định lượng theo thang điểm 100 điểm cho tổng số 26 chỉ tiêu để đưa về cùng một mặt bằng đánh giá, trong đó nhóm T tối đa 30 điểm cho 7 tiêu chí, nhóm E tối đa 20 điểm cho 5 tiêu chí, nhóm O tối đa 19 điểm cho 5 tiêu chí, nhóm R tối đa 17 điểm cho 5 tiêu chí, nhóm I tối đa 14 điểm cho 4 tiêu chí.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/01/2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm