Văn bản pháp quy
STTSố ký hiệuNgày BHTrích yếu nội dung
1 103/2011/NĐ-CP  15/11/2011 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
2 200/2009/TT-BTC 15/10/2009 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ
3 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 18/06/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
4 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
5 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 10/09/2012 Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/nđ-cp ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
6 1747/QĐ-TTg 13/10/2015 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số 2016 - 2025
7 2075/QĐ-TTg 08/11/2013 Quyết định Phê duyệt chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
8 1342/QĐ-TTg 05/08/2011 Quyết định Về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
9 1069/QĐ-TTg 04/07/2014 Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
10 844/QĐ-TTg 18/05/2016 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
11 592/QĐ-TTg 22/05/2012 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
12 80/2007/NĐ-CP 19/05/2007 Nghị định Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
13 64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
14 120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
15 133/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
16 93/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
17 103/2011/NĐ-CP 15/11/2011 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
18 80/2006/QH11 29/11/2006 Luật Chuyển giao công nghệ
19 845/CT-TTg 02/06/2011 Chỉ thị số 845/CT-TTg ngày 2/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp
20 19/2015/QĐ-TTg 15/06/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0280.3855691; Fax: 0280.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login